E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 22 milletvekilinin, bazı havaalanlarında Aletli İniş Sistemi (ILS) bulunmamasının kazalara yol açtığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 24 Milletvekilinin, Diyarbakır'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
3 24 252:254
2 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Konya-Ereğli'deki İvriz Kaya Kabartmasının ve benzeri tarihî eserlerin korunmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) münasebetiyle
6 40 192:193 204:205
3 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'da sivil havaalanı kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/83), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Karakaya Baraj Gölünde iptal edilen feribot seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/88), Malatya-Adana demiryolu hattının ulaşıma ne zaman açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/134), Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Alacahöyük PTT Şubesinin kapatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, Cengiz Topel Askeri Havaalanının tarifeli seferlere açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle (6/149)
6 40 199:202
4 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İstanbul Milletvekili Cengiz Kaptanoğlu ve 83 milletvekilinin ve İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 33 milletvekilinin, denizcilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
17 91 184:192
5 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana Şakirpaşa Havalimanının ikinci pist ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) münasebetiyle
18 95 339:340 341
6 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Posof-Türközü gümrük kapısının sınır ticaretine kapatılmasının bölge ekonomisinde yaratacağı olumsuz etkilere ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
19 98 265:267
7 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları raporları münasebetiyle
19 98 275:276
8 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Samsun Milletvekili Mehmet Kurt'un, 1 Temmuz Kabotaj Bayramına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
20 101 198:200
9 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
21 105 221:222
10 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Mersin Limanının yapısal sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
23 109 296:300
11 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 76 milletvekilinin, oğlu ve kızının sahibi olduğu denizcilik şirketi ile ticarî ilişkileri bulunan ve daha önce görev yaptığı bir denizcilik şirketine ayrıcalıklar ve kolaylıklar sağlayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
27 3 321:331
12 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Çorum Milletvekili Murat Yıldırım'ın, Çorum'un demiryolu ve havaalanı problemlerine ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
27 5 411:412
13 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, enerji üretim santrallarının faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) münasebetiyle
31 23 593:594
14 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop-Boyabat-Kargı-Ankara Karayolu Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/318) münasebetiyle
31 23 589:590
15 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Sağlık Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 33 419:423 434:435
16 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Afyon Milletvekili Ahmet Koca ve 2 Milletvekilinin, Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
39 45 215
17 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve Telekom binası ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
44 67 179:180
18 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
47 75 132:133
19 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla arası ray-bus seferlerine, Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Telekom abonelerinin borçlarına ve İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinde demiryolunun yer altına alınması ve metro yapımı konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
48 87 333:336
20 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
52 100 346:350 353:355 366:367 374
21 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 32 milletvekilinin, 22 Temmuz 2004 tarihinde Pamukova'da meydana gelen ve 38 yurttaşımızın yaşamlarını yitirmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan Hızlandırılmış Tren olarak adlandırılan uygulamayı mevcut altyapı eksiklikleri tamamlanmadan başlattığı iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında gensoru önergesi münasebetiyle
58 118 43:52
22 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, demiryolu taşımacılığı ile Bursa-Bilecik-Bandırma demiryolu hattının açılmasının önemine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
62 12 299
23 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) münasebetiyle
62 12 324:325
24 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Ulaştırma Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve Denizcilik Müsteşarlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
70 38 366:373 381:382
25 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın, Hakkâri'de meydana gelen deprem sonrasında yaşanan sıkıntılara ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
73 53 281:282
26 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
78 71 70:71 73:74
27 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu dolayısıyla
79 78 459:461
28 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 23.3.2005 tarihli ve 5319 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
82 87 48:50
29 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları münasebetiyle
88 113 110
30 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
89 117 64:65
31 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları münasebetiyle
94 4 507
32 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 24.6.2005 Tarihli ve 5372 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
98 17 48:49
33 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, tamamlanmış bulunan ulaştırma anaplanı stratejisi çalışmalarına, taşımacılığın ekonomideki itici gücüne, ulaştırmada karşılaşılan sorunlara ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
101 26 10:13
34 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın, Isparta Milletvekili Erkan Mumcu'nun, şahsına sataşması nedeniyle
103 31 56:57
35 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Sağlık Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Ulaştırma Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Telekomünikasyon Kurumu 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Denizcilik Müsteşarlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
104 36 639:648 658:659
36 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, 2004 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2004 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 2004 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
106 43 310:311 322:323 331 338:340 347:349 357:359 375 391
37 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Limanına, Devlet Demiryollarına, İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul bölge müdür yardımcılığına yapılan atamaya, Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü kurulup kurulmayacağına, Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'dan Mersin ve Antalya'ya deniz otobüsü ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına, Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara, Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit yapılmasına, Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının kullanılmamasına, Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya, Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline, Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar yardımcısı ile ilgili iddialara, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma sahil bandı ve balıkçı barınağı projesine, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Türk Hava Yolları personelinin çalışma koşullarına, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, hızlı tren seferlerine ve güzergâhına, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Telekomun telefon konuşma ücretlerinde yaptığı indirime, Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Zonguldak-Çaycuma İlçesi Filyos Limanı Projesine, Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapan lojistik firmalara, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen firmalarda aranan şartlara, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen kamyoncu esnafında aranan şartlara, Yeni Karayolları Taşıma Yönetmeliğine, İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Ege Bölgesindeki demiryolu ağının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına, İzmir ve çevresindeki demiryolu ağının onarımına ve tren seferlerinin artırılmasına, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği çıkarılan iki genelgeye, Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, araçların taşıma kapasitesiyle ilgili farklı uygulamalara, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türk Telekomun ADSL hizmetine, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 malî yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına, Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, Antalya'dan ilçelere ve KKTC'ye feribot seferleri başlatılıp başlatılmayacağına, Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı Havaalanının eksikliklerinin giderilmesine, Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, İzmir Limanı konteyner yükleme, boşaltma ve nakliye işleri ihalesine, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya, Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir İli Körfez Havaalanına, Bazı DLH bölge müdürlüklerinin kapatılma nedenlerine, Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Türk Telekom AŞ.'nin borçlu abonelere sulh sözleşmesi imzalanmasını talep etmesine İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Onur Air Şirketine ait uçakların bazı ülkeler tarafından uçuştan menedilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergeleri ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevabı
108 49 308:330 333:336
38 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Hacı Turan'ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
110 57 61:62
39 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu ve 3 milletvekilinin; 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
110 61 667:674 686:689 693:694 697:698
40 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın, Isparta Milletvekili Erkan Mumcu'nun, konuşmasında, Hükümete sataşması nedeniyle
116 88 563:564
41 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Çankırı Milletvekili Tevfik Akbak'ın; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
118 96 517:520 535:537 544:546
119 97 31 41:42 49:50 61 63
42 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
123 115 598
43 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve 9 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
124 119 746 754 763
44 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, konuşmasında, bakanlığıyla ilgili yanlış anlaşılmalara meydan verebilecek bazı ifadeleri nedeniyle
137 24 39:41
45 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
139 31 316
46 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Ulaştırma Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Telekomünikasyon Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Denizcilik Müsteşarlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
141 38 654:663 671:672
47 Gündem Dışı Konuşmalar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Bayburt Milletvekili Ülkü Gökalp Güney'in, İnternet üzerinden işlenen suçların önlenmesinde ve gençlerimizin zararlı sitelerden korunmasında İnternet kafelerin denetlenmesinin önemine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
145 55 235:237
48 Söz Alanlar BİNALİ YILDIRIM (İSTANBUL) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Elektronik Ortamda İşlenen Suçların Önlenmesi ile 2559 ve 2937 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz'un; Bilişim Sistemi Üzerinden Suç Teşkil Eden Zararlı Yayınlarla Mücadele Hakkında Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
156 99 110:111