E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Hazine Müsteşarlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Turizm Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
10 54 103
2 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün; Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın; Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri, İzmir Milletvekilleri Yılmaz Kaya ile Erdal Karademir'in, Çiftçilerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna Devredilen Millî Aydın Bankası TAŞ-Tarişbank'a Olan Zirai Kredi Borç Faizlerinin Silinmesine ve Asıl Borcun Taksitlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
17 90 62:64 73 89
3 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
25 112 63:64
4 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
32 26 427
5 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Bankalar Kanununa Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
33 27 126:127
6 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanununun 14. Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
33 28 267
7 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Millî Piyango biletlerinin üzerindeki bir değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) münasebetiyle
33 29 404
8 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün, Kiğı ve Yedisu ilçeleri arasındaki ulaşım sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/365) münasebetiyle
33 29 405
9 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, nişasta bazlı şeker üretim kotalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/343) münasebetiyle
33 29 397:398
10 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Antalya-Mersin karayolunun Silifke-Gazipaşa bölümüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) münasebetiyle
33 29 402
11 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Gümrük Müsteşarlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Dış Ticaret Müsteşarlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 31 108:112 121:123
12 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, İmar Kanununa göre umumî hizmete ayrılan alanlarda cemevlerine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417) münasebetiyle
40 50 263 280
13 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sağlık harcamalarına ve KDV tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
48 87 331:332
14 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Kilis-Elbeyli Kaymakamlığının düzenlediği bir panele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
48 87 328
15 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, bir konferanstaki konuşması sırasında yaşanan bir olaya ilişkin Başbakandan ve Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Başbakanın bir konuşmasındaki protestocunun sorgulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
48 87 331
16 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç ve personel tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
48 87 327
17 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
57 117 701:702
18 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, yurda kaçak akaryakıt sokulmasının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
66 25 13:14
19 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
70 37 198:204 212:213
20 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 2003 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2003 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
71 43 229
21 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize uygulamaları ile bu nedenle yaşanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
71 44 342:344
22 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, kredi kartı faiz oranlarına, Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, 2003 yılı yaşüzüm ihracat teşvikinin ne zaman verileceğine, Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına alınmasına, Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine ve ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı iddiasına, Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ve Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik faiz oranına, Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bankalardan yapılan döviz transferlerinde komisyon alınmasının nedenine, Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, haklarında açılmış dava bulunan Ziraat Bankası yöneticilerine, Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranlarına, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, dış ve iç borçlara, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ziraat Bankasının hayvancılık kredilerine, Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, Halk Bankasından kredi kullanan bir firmaya, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, halkın altın tasarrufunun ekonomiye kazandırılmasına, Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yeni Türk Lirasının gizli devalüasyona yol açacağı iddiasına, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 malî yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele dönersermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
77 67 67:75 78:81
23 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
78 71 89
78 72 136 143 152
78 74 431 461:464
24 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
104 34 437:442 456:458
25 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Avrupa Komisyonunun 2006 yılı yasama ve çalışma programı ile Avrupa Birliğine katılım sürecinde yürütülen çalışmalara ilişkin
108 50 397:402 418:420
26 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun; Gelir Vergisi Kanunu ve 6183 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
115 81 41:44 49
27 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Remzi Çetin'in, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği katılım sürecinde atılan adımlara ve bu konudaki gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
124 116 11:16
28 Söz Alanlar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
124 117 306:307
29 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ BABACAN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Avrupa Birliği ile ilgili yıllık rapora ilişkin
147 65 31:38