E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKİ ÇAKAN (BARTIN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri ilinin sorunlarına ve Hakkâri Barajının yapımının gerçekleştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması münasebetiyle
66 116 97:98
2 Söz Alanlar ZEKİ ÇAKAN (BARTIN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Üretimini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
66 116 188:189 202
3 Söz Alanlar ZEKİ ÇAKAN (BARTIN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in; 4.6.1985 Tarih ve 3213 Sayılı Maden Kanununun 2.Maddesinin III Numaralı Bendinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin; 4.6.1985 Tarih ve 3213 Sayılı Maden Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 11.12.1936 Tarihli ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
66 118 476:478 484
4 Söz Alanlar ZEKİ ÇAKAN (BARTIN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
68 125 256:258
68 126 350
5 Söz Alanlar ZEKİ ÇAKAN (BARTIN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızın daha etkin kullanımını sağlamak ve komşu ülkelerle olan su sorununa çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
71 4 157:159
6 Söz Alanlar ZEKİ ÇAKAN (BARTIN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Bartın İlinde Kozcağız ve Kumluca Adları ile İki İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifinin (2/21) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
74 16 447
7 Söz Alanlar ZEKİ ÇAKAN (BARTIN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Turizm Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Turizm Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
79 35 313:317 330:331
8 Söz Alanlar ZEKİ ÇAKAN (BARTIN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
81 44 186
9 Söz Alanlar ZEKİ ÇAKAN (BARTIN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Azerbaycan Doğal Gazının Türkiye Cumhuriyetine Sevkiyatına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
81 44 236
10 Söz Alanlar ZEKİ ÇAKAN (BARTIN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Tunceli Milletvekili Bekir Gündoğan'ın, Tunceli İlinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
85 63 513:514
11 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKİ ÇAKAN (BARTIN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun'da kurulması planlanan mobil santrala ve Samsun İlinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
86 64 18:21
12 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKİ ÇAKAN (BARTIN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Niğde Milletvekili Mükerrem Levent'in, Türkiye'deki rüzgâr enerjisi ve hidrolik santrallara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
95 101 512:515
13 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKİ ÇAKAN (BARTIN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yoğun olduğu iddia edilen kaçak elektrik kullanımına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
96 105 305:307
14 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKİ ÇAKAN (BARTIN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, Soma İlçesindeki termik santralda ve kömür üretiminde yaşanan sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
98 115 741:744
15 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKİ ÇAKAN (BARTIN) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Suruç Ovası sulama projesinin uygulamaya geçirilmemesi nedeniyle karşılaşılan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
99 119 529