E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar YILMAZ KARAKOYUNLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
67 120 281:283 293:294
2 Söz Alanlar YILMAZ KARAKOYUNLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu, Konya Milletvekili Veysel Candan ve Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, özelleştirme sürecinde alınan yanlış kararlarla Devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
74 16 471:475
3 Söz Alanlar YILMAZ KARAKOYUNLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 22 arkadaşının, tütün üreticilerini mağdur ettiği, Türk tarımını, çiftçisini ve hayvancılığı tasfiye etmeye yönelik politikalar uyguladığı iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
85 63 546:550
4 Gündem Dışı Konuşmalar YILMAZ KARAKOYUNLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Karabük İli ile KARDEMİR'in sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
90 78 19:20
5 Gündem Dışı Konuşmalar YILMAZ KARAKOYUNLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mehmet Özyol'un, Et ve Balık Ürünleri AŞ'nin Sümer Holdinge bağlanması durumunda hayvancılık faaliyetlerinde karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
90 80 350:353
6 Gündem Dışı Konuşmalar YILMAZ KARAKOYUNLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan'ın, uluslararası sigara firmalarının düzenledikleri kampanyalarla çocukları ve gençleri sigara içmeye özendirmelerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
90 80 355
7 Söz Alanlar YILMAZ KARAKOYUNLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 32 arkadaşının, bazı basın kuruluşlarının kamu imkânlarından baskı kurmak suretiyle yararlandıkları iddiaları konusunda (10/18), Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, yerel basının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla (10/23), Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Anadolu basınının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/79), Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek ve 57 arkadaşının, iki medya kuruluşunun karşılıklı olarak yaptığı suçlamaları ve iddiaları araştırmak amacıyla (10/212), İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş ve 38 arkadaşının, Türk medyasının sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/244) ve Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 21 arkadaşının, yerel basının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/257) Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
92 87 81:82
8 Gündem Dışı Konuşmalar YILMAZ KARAKOYUNLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız'ın, Muş'un düşman işgalinden kurtarılışının 85. yıldönümü münasebetiyle, Muş İlinin ekonomik ve sosyal sorunları ile alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
93 93 347:348
9 Söz Alanlar YILMAZ KARAKOYUNLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7.6.2001 Tarihli ve 4676 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
94 95 68:70 154
95 99 171:173
10 Gündem Dışı Konuşmalar YILMAZ KARAKOYUNLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Kardemirin sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
98 115 736:739