E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
19 33 333 349
2 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
19 35 638:641 666:667
20 36 82 91:95
3 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Denizcilik Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Hazine Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 39 239:243 266:267
4 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : 2000 Malî Yılı Gelir Bütçe Kanunu Tasarısı ve Maliye Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhcsabi münasebetiyle
22 45 576
5 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Fazilet Partisi Grubu adına. Grup Başkan vekilleri Manisa Milletvekili Bülent Arınç, İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, yanlış ekonomik tercihler ve kararlar sonucunda bazı bankaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesine neden olacak düzeyde malî sektörde tahribata yol açtıkları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
23 48 137:143
6 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun, Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun, Gecekondu Kanununun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ve Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştinlmesı ve Yürürlükten Kaldırılması ile Bazı Tekel Maddeleri Fiyatlarına Yapılan Zamlardan Elde Edilen Hâsılatın TC Merkez Bankasında Açılacak Bir Deprem Fonu Hesabında Toplanmasına Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
33 97 142 150
7 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Coşkun ve 31 arkadaşının, bankalar ve bankacılık sektörü, DYP Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven ile 21 arkadaşının, Mevduat Sigorta Fonuna devredilen bankalar ve bankacılık sektörü konularında genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
43 12 35:41
8 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
44 15 82:83 89:90 102:103 116:118 131:132
45 16 32:34 43:44 56:59
9 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 67 arkadaşının, özel bankaların içinin boşaltılarak, Hazinenin ekonomik kayba uğratılmasında kusurları bulunduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
47 24 59:64
10 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : DYP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, yanlış ekonomi politikaları izleyerek ülkeyi kriz ortamına sürükledikleri iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
48 28 143:148
11 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Hazine Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile Malî Yılı Kesinhesabı ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 29 101:105 119:121
12 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Maliye Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
50 36 729:730
13 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Mehmet Bekâroğlu ve 34 arkadaşının, uyguladıkları ekonomik politikalarla ülkeyi kriz ortamına sürükledikleri iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
56 68 512:517
14 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan ve 57 arkadaşının, bankalar yeminli murakıp raporlarını zamanında işleme koymayarak özel bankaların içinin boşaltılmasına neden olduğu, kamu bankalarında görev yapan bürokratların yargıya gönderilmesini engellediği, Merkez Bankası Başkanı hakkındaki Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunu uygulamadığı ve bankayı yabancı bir şirketin denetimine açtığı, para politikasında pasif kalarak spekülasyonlara göz yumduğu, bu suretle haksız rantlara yol açtığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240. maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet Bakanı Recep Önal hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
58 77 145:147
15 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan İlinin sorunları ve Ermeni mezalimine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
58 78 266:267
16 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak ve 63 arkadaşının, bankalar yeminli murakıpları raporlarının zamanında işleme konulmasını engelleyerek bazı bankaların yöneticileri hakkında yapılması gereken işlemleri geciktirdiği ve siyasî himaye sağladığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240. maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan Hüsamettin Özkan hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
59 81 67:68
17 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Bitlis Milletvekili İbrahim Halil Oral ve 67 arkadaşının, Bitlis-Ahlat İlçesinin tarihî, kültürel ve turistik değerlerinin araştırılarak ekonomik ve sosyal yönden kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
65 112 297:299
18 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Osman Müderrisoğlu'nun, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle, Hazreti Muhammed'in hayatına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
65 113 463:465
19 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
65 113 468:469
20 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Başörtülü vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının tesislerine ve dershanelere alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
72 10 429:431
21 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Halk Bankası yönetimi hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
81 45 380
22 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, bazı bankaların faaliyetlerine son veren Bakanlar Kurulu kararının önceden sızdırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
81 45 385:386
23 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Cumhurbaşkanınca iade edilen KHK'lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
83 51 313
24 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulunca denetlenen bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, Faaliyetleri durdurulan bankalar hakkında önceden bilgi sızdırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve Altı yeni bankaya kuruluş izni verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri münasebetiyle
85 63 564:567
25 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulunun geç oluşturulmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, Kapatılan bankalara verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulunca denetlenen bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulunun oluşumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, Kapatılan bankalarla ilgili olarak hazırlanan raporların ilgili Devlet Bakanınca bekletildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, Faaliyetleri durdurulan bankalar hakkında önceden bilgi sızdırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve Altı yeni bankaya kuruluş izni verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri münasebetiyle
86 64 55:59
26 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, bazı kamu bankalarının giderlerine ve reklam harcamalarına ilişkin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen İnterbank'a ilişkin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Bank Ekspres'e ilişkin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Bank Kapital'e ilişkin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Yaşarbank'a ilişkin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Etibank'a ilişkin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Esbank'a ilişkin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Egebank'a ilişkin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Yurtbank'a ilişki Başbakandan sözlü soru önergesi, Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi, Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalara Halk Bankasından verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, DMS ve DİS sınavlarında başarılı olanlardan ne kadarının hangi kurumlara yerleştirildiğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
87 67 569:574
27 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/951), İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, kamu bankalarınca medya kuruluşlarına verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1006), Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, batık bankaların kuruluş izinlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1007), Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, bankacılığa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) ve Yeni bir banka kurma başvurusu olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) ve Fona aktarılan bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1011) ve Kamu bankalarının görev zararlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012), Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, batık banka sahipleri hakkında yeni bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1015), Isparta Milletvekili Ramazan Gül'ün, Romanya'da bir Türk şirketine ait bankaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1018) ve Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, kamu bankalarından verilen kredilerin onaylanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) münasebetiyle
88 73 510:516
28 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Abdulbaki Erdoğmuş'un, üniversitelerimizde yaşanan ve ülke gündemini meşgul eden sorunlara ilişkin ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, imam hatip okullarında kız öğrencilere uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
88 73 468:471
29 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya'nın, el konulan bankaların faaliyet raporlarının işleme konulmasının geciktirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025), Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, bankalar operasyonu ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) ve Muş Milletvekili Mümtaz Yavuz'un, banka yolsuzluğuna adı karışan bir şahsın yurt dışına kaçtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) münasebetiyle
89 75 191:193
30 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, bakanlıklarda görev yapan danışman ve müşavirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400) münasebetiyle
89 76 345:346
31 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa'daki cami, imam ve müezzin sayısına ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1616) ve Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa İli ve ilçelerindeki imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H. Hüsamettin Özkan) sözlü soru önergesi (6/1673) münasebetiyle
89 76 347:348
32 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
91 83 352:354
33 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya'nın yolsuzluklara karşı alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, Diyarbakır Milletvekili Nurettin Atik'in, ticarî sır kavramına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Bayındırlık ve İskân Bakanlığında başlatılan soruşturmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TESEV'in yaptığı bir anketin sonucunda çıkan rüşvet iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Devlet İşçi Sınavı sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ile Devlet Memurluğu Sınavı sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri münasebetiyle
93 91 25:32
34 Söz Alanlar RECEP ÖNAL (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki cami, imam ve müezzin sayısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi, Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, son ekonomik krizden sonra kamu çalışanları ve çiftçilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, BAĞ-KUR ve SSK prim borçlarının ödenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve Turizm şirketlerine Y.P.K. tarafından kaynak aktarıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, basın-yayın organlarına verilen ilân, reklâm ve teşviklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, asgari ücrete ve hükümetin uyguladığı ekonomik politikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve İmam ve müezzin ihtiyacına ve din görevlilerinin maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (H. Hüsamettin Özkan) sözlü soru önergeleri münasebetiyle
93 94 797:804