E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar RAMAZAN MİRZAOĞLU (KIRŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 22 66:68
2 Söz Alanlar RAMAZAN MİRZAOĞLU (KIRŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Denizcilik Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesin hesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Hazine Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 39 237:239
3 Söz Alanlar RAMAZAN MİRZAOĞLU (KIRŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret Borsaları Birliği Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 591 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
35 113 603:604
4 Söz Alanlar RAMAZAN MİRZAOĞLU (KIRŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş ve 43 Arkadaşı ile Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 21 Arkadaşının, Türkiye Kızılay Derneğinin Sorunları ile Faaliyetlerinin Araştırılarak Gelir Kaynaklarının Daha Etkin Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98. İçtüzüğün 104 ve 105. Maddeleri Uyarınca Birer Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
35 113 579:580
5 Söz Alanlar RAMAZAN MİRZAOĞLU (KIRŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin 30.6.2000 tarihinden itibaren altı ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi
38 121 137:140
6 Gündem Dışı Konuşmalar RAMAZAN MİRZAOĞLU (KIRŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, limanlarımızdan kabotaj dahilinde yapılan yük ve yolcu taşımacılığının ülkemiz ekonomisine etkilerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
39 122 18:20
7 Söz Alanlar RAMAZAN MİRZAOĞLU (KIRŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gümrük Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 30 266:268 280:281
8 Söz Alanlar RAMAZAN MİRZAOĞLU (KIRŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları münasebetiyle
53 48 346:350 363:364
9 Söz Alanlar RAMAZAN MİRZAOĞLU (KIRŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Ve 3 arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/233) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasabetiyle
61 90 31:32
10 Söz Alanlar RAMAZAN MİRZAOĞLU (KIRŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 31 301:302
11 Söz Alanlar RAMAZAN MİRZAOĞLU (KIRŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
84 55 199:200
84 56 244:245 251:252
12 Söz Alanlar RAMAZAN MİRZAOĞLU (KIRŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
85 62 435 447
13 Söz Alanlar RAMAZAN MİRZAOĞLU (KIRŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve