E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, TEDAŞ tarafından yapılan enerji dağıtım ihaleleri ile devir işlemlerinde yanlış ve usulsüz uygulamalar bulunduğu iddiasına İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
1 9 133:136 142
2 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı sı ve Anayasa Komisyonu Raporu
7 38 197
3 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : FP Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Teoman Rıza Güner'in şahsına sataştığı iddiasıyla
8 42 36:38
4 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 42 40:41
5 Gündem Dışı Konuşmalar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın, Prof Dr.Ahmet Taner Kışlalı'nın bir suikast sonucu öldürülmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
14 11 299:300
6 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullar'nın, 57. Hükümet döneminde bütçeden İstanbul Büyükşehir, ilçe ve belde belediyelerine aktarılan para miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/200) münasebetiyle
16 16 45:46
7 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya Ovaları Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/192) münasebetiyle
16 16 42:43
8 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, 1997-1999 yılları arasında Şanlıurfa İline enerji alanında yapılan hizmetlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/183) münasebetiyle
16 16 32:33
9 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Hilvan İlçesine bir merkezi trafo kurulup kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/203) münasebetiyle
16 16 47:48
10 Gündem Dışı Konuşmalar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Artvin Milletvekili Hasan Ekıncı'nın, Artvin Yusufeli Barajı projesinin gerçekleşmesi halinde yöre halkının karşılaşacağı sorunlara ilişkin gündemdi^ konuşması dolayısıyla
17 22 100:101
11 Gündem Dışı Konuşmalar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Mehmet Bekâroğlu'nun, Doğu Karadeniz Bölgesinde çay üreticisi ailelerin sorunlarına ilişkin gündcmdışı konuşması dolayısıyla
17 22 104:109
12 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Mehmet Bekâroğlu'nun, çay üreticilerinin alacaklarına ilişkin Devlet Bakanından (Rüştü Kâzım Yücelen) sözlü soru önergesi münasebetiyle
18 26 41:42
13 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Muzaffer Çakmaklı'nın, Şanlıurfa'da TEKEL tarafından yapılan üzüm destekleme alımlarına sınırlama getirildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Rüştü Kâzım Yücelen) sözlü soru önergesi münasebetiyle
18 26 40
14 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye-İstanbul'daki Taşınmaz Mallara İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
18 29 432:434
15 Gündem Dışı Konuşmalar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Uşak Milletvekili Hasan Özgöbek ve Adıyaman Milletvekili Mehmet Özyol'un, tütün üreticilerinin sorunları ile alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
27 63 250:254
16 Gündem Dışı Konuşmalar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Akkuyu nükleer santralı ihalesindeki gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
31 81 107:111
17 Gündem Dışı Konuşmalar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, çay müstahsillerinin sorunlarına ve Rize Milletvekili Mehmet Bekâroğlu'nun yaş çay alım kampanyasına ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
32 91 213:217
18 Gündem Dışı Konuşmalar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize İli ve Doğu Karadeniz Bölgesinde bugüne kadar değerlendirilmeyen turizm potansiyeline ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
45 16 12:13
19 Gündem Dışı Konuşmalar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, yurda kaçak çay sokanlarca Türk çayına karşı başlatılmak istenen karalama kampanyasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
46 23 508:511
20 Gündem Dışı Konuşmalar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Muş Milletvekili Zeki Eker'in, tütün ve pancar kotasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
51 40 657:659
21 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
52 43 400:401 408:410
22 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
55 58 67:68 92
55 59 152:154 192 199:200 207:208
55 60 257:258
23 Gündem Dışı Konuşmalar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Melletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk'ün, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun yeniden yapı-lanmasında ve personel rejiminde uyulması gereken esaslara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
55 59 133:137
24 Gündem Dışı Konuşmalar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ahmet Tan'ın, gazetecilikle ilgili son günlerde ortaya çıkan gelişmelere ve siyaset ile medya arasındaki ilişkilerde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
57 75 677:680
25 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 626 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
59 83 421:423
26 Söz Alanlar RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
64 107 439:443 449:450
65 110 25