E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
44 15 69
45 16 18:19
2 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK BAL (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Siirt Milletvekili Takiddin Yarayan'ın, Siirt Havaalanında 22 Mart 2000'de meydana gelen uçak kazası sonrasında yaşanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
45 16 10:11
3 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar FARUK BAL (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Faruk Bal'ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
59 83 423:425
4 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
68 127 506:508
5 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
68 128 762
6 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, belediyelere tahsis edilen Hazine arazilerine ve arsa sertifikası verilen vatandaşlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
87 67 576:577
7 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
99 119 558:559 565