E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar ABDULHALUK MEHMET ÇAY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin 30.6.1999 tarihinden itibaren altı ay süre ile uzatılmasına İlişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
3 20 19:22
2 Gündem Dışı Konuşmalar ABDULHALUK MEHMET ÇAY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Oya Akgönenç Muğisuddin'in, Türkiye'nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Keşmir politikalarına İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
5 27 194:195
3 Söz Alanlar ABDULHALUK MEHMET ÇAY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa ilindeki SSK'ya tabi sigortalıların sağlık hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu münasebetiyle
5 27 211
4 Söz Alanlar ABDULHALUK MEHMET ÇAY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Giresun İlinin doğal afet bölgesi kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
5 27 208
5 Söz Alanlar ABDULHALUK MEHMET ÇAY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
7 38 229:230
6 Söz Alanlar ABDULHALUK MEHMET ÇAY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Sağlık Meslek Lisesi binası ve öğretmen lojmanı inşaatına ve Erzincan depreminde yıkılan Sağlık Meslek Lisesinin onarımının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
13 3 363:364
7 Söz Alanlar ABDULHALUK MEHMET ÇAY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Hüseyin Arı'nın, Konya-Karapınar Ereğli karayolunun genişletilmesi ile ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 3 366
8 Söz Alanlar ABDULHALUK MEHMET ÇAY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Havaalanının isim ve sınır kapısı ilanının ne zaman yapılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru Önergesi münasebetiyle
13 3 369
9 Söz Alanlar ABDULHALUK MEHMET ÇAY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Ceylanpınar-Kızıltepe karayolunun asfaltlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
13 3 361
10 Söz Alanlar ABDULHALUK MEHMET ÇAY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, 17 Ağustos depreminde yıkılan binaların imar değişikliklerinin hangi döneme ait olduğuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
14 9 184
11 Söz Alanlar ABDULHALUK MEHMET ÇAY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, 17 Ağustos depreminde yıkılan binaların sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
14 9 186
12 Söz Alanlar ABDULHALUK MEHMET ÇAY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, deprem bölgelerinin tespitine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
14 9 185
13 Söz Alanlar ABDULHALUK MEHMET ÇAY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın. 1. derece deprem bölgesi ilan edilen bölgelerin yapı ve imar değişikliklerinin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı onayına bağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru Önergesi münasebetiyle
14 9 187
14 Söz Alanlar ABDULHALUK MEHMET ÇAY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe, Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
19 35 619
15 Söz Alanlar ABDULHALUK MEHMET ÇAY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Bekir Ongun ve 4 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa 4262 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 1. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Trabzon Milletvekili Orhan Bıçakçıoğlu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
28 67 357
16 Söz Alanlar ABDULHALUK MEHMET ÇAY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 629 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma, İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
58 79 421:422
17 Gündem Dışı Konuşmalar ABDULHALUK MEHMET ÇAY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, ülkemize göç eden Bulgaristan ve Ahıska Türklerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
58 80 555:556
18 Söz Alanlar ABDULHALUK MEHMET ÇAY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
62 95 301:307 312:313