E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar ZEKERİYA TEMİZEL (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 16 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 9. Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Önerisi ve İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem ve 66 Arkadaşının; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde ve İki Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 2. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem ve 65 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 9. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve 10 Arkadaşının; Millî Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim. Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
33 136 384:386 390:391
2 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKERİYA TEMİZEL (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, memur, işçi ve emeklilerin içinde bulundukları durum ile maaş düzenlemelerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
34 6 470:472
3 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKERİYA TEMİZEL (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Olağanüslü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
36 15 252:253
4 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKERİYA TEMİZEL (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istimlâk bedellerinin ödenmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
37 20 174:175
5 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKERİYA TEMİZEL (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz'un, vergi denetmenlerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
47 62 14:15
6 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKERİYA TEMİZEL (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İsmail Özgül'ün, Vergi Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
48 71 421:422
7 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKERİYA TEMİZEL (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışlara ve bu kesimin içerisinde bulunduğu zorluklara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
55 104 124:125
8 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKERİYA TEMİZEL (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Kamu Konutları Yönetmeliğinde Hükümetçe yapılan değişikliklere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
55 104 129:131
9 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKERİYA TEMİZEL (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Ahmet Esat Kıratlıoğlu'nun, oto alım satımı yapan galericilerin vergi konusunda karşılaştıkları sıkıntılara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 4 345:346
10 Söz Alanlar ZEKERİYA TEMİZEL (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1997 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının, Genel Kuruldaki görüşmelerine ilişkin Danışma Kurulunun 16.11.1998 tarihli 144 numaralı önerilerinin kabulüne dair Genel Kurul kararının kaldın İmasına ilişkin Başkanlık önerisi münasebetiyle
67 28 28:29
11 Söz Alanlar ZEKERİYA TEMİZEL (İSTANBUL) (MALİYE BAKANI) : 1999 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
68 38 382:387 405:408 440:441