E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar TURHAN TAYAN (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Hükümet adına Başbakan Necmettin Erbakan'ın, Çokuluslu Güç konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
8 78 427:429
2 Gündem Dışı Konuşmalar TURHAN TAYAN (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinde mutfakların ve askerî fırınların işletmeciliğinin özelleştirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
8 79 462:463
3 Söz Alanlar TURHAN TAYAN (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 31.7.1996 tarihinden itibaren beş ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
9 84 138:142
4 Söz Alanlar TURHAN TAYAN (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Kayseri Milletvekili Recep Kırış'ın, dinî vecibelerini yen ne getiren ordu mensuplarına yapılan uygulamalara ilişkin sorusu münasebetiyle
11 5 368:369
5 Söz Alanlar TURHAN TAYAN (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Türkiye ile İsrail arasında yapıldığa iddia edilen Askerî Anlaşmaya ilişkin sorusu münasebetiyle
13 14 272
6 Söz Alanlar TURHAN TAYAN (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Memurlar, Diğer Kamu Görevlileri ile Bunların Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 23 362:363 377 381:382
7 Söz Alanlar TURHAN TAYAN (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : On ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin; Mardin ilinden kaldırılmasına, dokuz ilde dört ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
14 24 433:434
8 Söz Alanlar TURHAN TAYAN (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile, 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile, 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile, 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
16 32 680:683 695
9 Söz Alanlar TURHAN TAYAN (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile, 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Turizm Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
16 32 596:600 608:611 613
10 Söz Alanlar TURHAN TAYAN (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa hava unsurlarının katılımıyla, Türkiye tarafından belirlenecek ilke ve kurallara bağlı olarak, sadece keşif ve gerektiğinde önleme uçuşlarıyla sınırlı hava harekâtında bulunulmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ile-Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa hava unsurlarının katılımıyla, Türkiye tarafından belirlenecek ilke ve kurallara bağlı olarak, sadece keşif ve gerektiğinde önleme uçuşlarıyla sınırlı hava harekâtında bulunulmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinde ve Fransa ibaresinin çıkarıldığına ilişkin Başbakanlık tezkeresi rnünasebetiyle
18 40 176:178 208:211
11 Gündem Dışı Konuşmalar TURHAN TAYAN (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, son günlerde, Rusya Federasyonundan füze temin ederek barış ortamını bozucu tutum ve davranışlarına ilişkin
19 45 8:11
12 Söz Alanlar TURHAN TAYAN (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 22 Arkadaşının Hükümetin izlediği dış politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi rnünasebetiyle
19 51 546:551
13 Söz Alanlar TURHAN TAYAN (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
21 60 148:149
14 Gündem Dışı Konuşmalar TURHAN TAYAN (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Hatay Milletvekili Mehmet Sılay'ın, Doğu Türkistan'daki son gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
23 71 219:220
15 Söz Alanlar TURHAN TAYAN (BURSA) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin 30.6.1997 tarihinden itibaren altı ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakan tezkeresi münasebetiyle
30 112 13:16 31:33