E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar NAHİT MENTEŞE (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Şırnak Milletvekili Salih Yıldırım'ın, Sımak İlinin konut ve yerleşim sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
2 26 324
2 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Şırnak Milletvekili Salih Yıldınm'ın, Şırnak timin konut ve yerleşim sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
2 26 324
3 Gündem Dışı Konuşmalar NAHİT MENTEŞE (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ankara-İstanbul arası çift hatlı hızlı tren projesine İlişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 36 202:203
4 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ankara-İstanbul arası Çift hatlı hızlı tren projesine ilişkin gündemdişı konuşması dolayısıyla
3 36 202:203
5 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe'nin, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, İleri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle
4 43 556:558
6 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (AYDIN) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 43 540:548
7 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, ilen sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeni ile
4 43 556
8 Söz Alanlar NAHİT MENTEŞE (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin, TBMM karar tarihinden başlamak üzere 31.7.1996 tarihine kadar uzatılmasına ve Bakanlar Kurulunun bu konuda yetkili kılınmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
7 63 39:41