E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET ZİYATTİN TOKAR (AĞRI) (ÇEVRE BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/334) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
14 19 26:27
2 Söz Alanlar MEHMET ZİYATTİN TOKAR (AĞRI) (ÇEVRE BAKANI) : Adalet Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Çevre Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
16 31 509:514 519 525
3 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET ZİYATTİN TOKAR (AĞRI) (ÇEVRE BAKANI) : Samsun Milletvekili Ayhan Gürel'in, Samsun İli Kavak İlçesinin çevre kirliliği sorununa ve alınması gerekli önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
29 109 476