E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (MALİYE BAKANI) : Malîye Bakanı Abdullatif Şener'in, kendilerine sataşılması nedeniyle söz alan, Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın konuşmalarıyla ilgili
8 72 108:110
2 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in, İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit'in, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi iddiasıyla
8 77 330:331
3 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (MALİYE BAKANI) : tslam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Datr Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları münasebetiyle
9 87 718:720 723:724
4 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (MALİYE BAKANI) : Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
9 87 652:653 698
5 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (MALİYE BAKANI) : Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
10 91 560:562 566
6 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (MALİYE BAKANI) : Kamu Personeli İle Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair 2.8.1996 Tarih ve 4162 Sayılı Yetki Kanunu ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
10 91 580:582
7 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (MALİYE BAKANI) : Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 1 Aralık 1995 tarihinden beri belediyelere verileri ödeneklere ilişkin sorusu münasebetiyle
11 4 277:278
8 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (MALİYE BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Hanifi Demirkol'un, Destekleme Fonundan 1995 yılı içinde illere yapılan yardımlara ilişkin sorusu münasebetiyle
11 4 281
9 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (MALİYE BAKANI) : Vesikasız Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
13 18 663:664 680:682 687:688 700:701
10 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (MALİYE BAKANI) : Memurlar, Diğer Kamu Görevlileri ile Bunların Emeklilerinin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 20 168:170
11 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (MALİYE BAKANI) : 4139 Sayılı 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu ık Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 27 637:638
12 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (MALİYE BAKANI) : 1997 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı;
15 28 9:24
13 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Gelir Bütçesi münasebetiyle
17 36 430:438 443
14 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (MALİYE BAKANI) : 1994 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1994 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 1995 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1995 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1997 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı; 1994 Malt Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1994 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile 1995 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1995 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 37 631:642
15 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (MALİYE BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün Hükümetin, kamu çalışanları ve emeklilere 1997 yılı ilk altı ay için öngördüğü maaş artışlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
18 42 313:315
16 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (MALİYE BAKANI) : Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir'in kamu çalışanlarının ücret durumlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
18 43 409:410
17 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (MALİYE BAKANI) : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 41. Maddesinin 1 ve 4. Fıkralarının Değiştirilmesi ile 60. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
18 43 434:435
18 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (MALİYE BAKANI) : 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 20. Maddesinin 2. Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Maddeye 2 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
19 47 221:222
19 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (MALİYE BAKANI) : Samsun Milletvekili Bil tekin Özdemir ve 41 arkadaşının, 4214 Sayılı Yetki Kanununu kötüye kullanmak suretiyle kamu personelinin ücret rejimiyle ilgili yanlış ve adaletsiz politikalar izledikleri iJduısıvla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilışkin önergesi münasebetiyle
22 63 47:52
20 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (MALİYE BAKANI) : Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Hatay İlindeki çiftliklere kiralanan hazine arazilerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
24 73 12