E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın şahsına sataşması nedeniyle
8 72 18:20
2 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Hükümet adına Başbakan Necmettin Erbakan'ın, olağanüstü hal konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
8 78 421
3 Gündem Dışı Konuşmalar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Cezaevlerindeki mahkûmların eylemlerine ilişkin
8 81 506:511 521:522 527
4 Gündem Dışı Konuşmalar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : İçel Milletvekili Halil Cin'in, Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girişinin yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
12 8 58:60
5 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanı Şevket Kazanın, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, konuşmasında ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle
13 16 436:438
6 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 23 arkadaşının, yasa dışı örgütlerin faaliyetlerinin boyutlarını ve varlığı iddia edilen kamu görevlileriyle olan ilişkilerini araştırmak amacıyla,
13 16 426:430
7 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
13 17 590:592
8 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
13 17 600:601
9 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan ve 26 arkadaşının, basın ahlâk ve meslek esaslarına aykırı olarak görsel ve yazılı basında yer alan yayınlar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
14 19 40:44 54
10 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, partisine sataşması nedeniyle
14 20 176
11 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı,
16 31 501:509 522
12 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : 1997 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı;
17 37 630
13 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Diyarbakır Cezaevinde meydana gelen olaylarla ilgili çalışmalar ve yerinde incelemeler yaparak hazırladığı raporu münasebetiyle
18 42 341:342
14 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 28 arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetinin açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
19 45 68:69
15 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 20. Maddesinin 2. Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Maddeye 2 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
19 47 241:242
16 Gündem Dışı Konuşmalar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Ankara Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, Alman basınındaki Türkiye Cumhuriyetinin itibarını zedeleyici yayınlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
19 50 449:450 454
17 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan 18.11.1992 Tarih ve 3482 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
19 50 476:480
18 Gündem Dışı Konuşmalar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in Sincan Belediye Başkanının düzenlediği gecede yapılan konuşmalara ve sonrası olaylara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
20 54 107:108
19 Söz Alanlar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : İzmir Milletvekili Metin Öney ve 60 arkadaşının, Anayasa, Kanunlar ve Cumhuriyetin temel ilkeleri ve gelenekleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlarıyla görevim kötüye kullandığı ve bu eyleminin T CK.'nun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Adalet Bakanı Şevket Kazan hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
22 63 68:72
20 Gündem Dışı Konuşmalar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, son günlerde basında yer alan bazı iddialara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
22 64 147:150
21 Gündem Dışı Konuşmalar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : Samsun Milletvekili Ayhan Gürel'in adliye personelinin intibak sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
23 71 224:225
22 Gündem Dışı Konuşmalar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : İzmir Milletvekili Metin Öney'in, Avukatlar Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
24 77 257:258
23 Gündem Dışı Konuşmalar ŞEVKET KAZAN (KOCAELİ) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ahmet Tan'ın, yargı elemanlarına gönderilen son genelgeye ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
28 104 429:432