E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar VASIF BEY (VASIF ÇINAR) (SARUHAN (MANİSA)) (MAARİF VEKİLİ) : Orta tedrisat muallimleri hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
7 11 387:388 394 398 400
2 Söz Alanlar VASIF BEY (VASIF ÇINAR) (SARUHAN (MANİSA)) (MAARİF VEKİLİ) : Öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesi bütçesi hakkında kanun münasebetiyle
8 21 12
3 Söz Alanlar VASIF BEY (VASIF ÇINAR) (SARUHAN (MANİSA)) (MAARİF VEKİLİ) : Mülga Osmanlı İmparatorluğu zamanına ait düyunu dahiliyenin sureti mahsup ve tediyesine dair kanun lâyihası münasebetiyle.
8 28 259:260
4 Söz Alanlar VASIF BEY (VASIF ÇINAR) (SARUHAN (MANİSA)) (MAARİF VEKİLİ) : 1340 senesi Maarif Vekâleti bütçesi münasebetiyle.
8 40 819:833
5 Söz Alanlar VASIF BEY (VASIF ÇINAR) (SARUHAN (MANİSA)) (MAARİF VEKİLİ) : Menteşe Mebusu Esat Efendinin, Leyli Mekteplere ne kadar meccani talebe alındığına ve nerelerde iptidai mektepleri açıldığına dair suali münasebetiyle.
9 47 34
6 Söz Alanlar VASIF BEY (VASIF ÇINAR) (SARUHAN (MANİSA)) (MAARİF VEKİLİ) : Hizmeti maksureye tabi mektepler hakkındaki 26 Kânununisani 1340 tarihli kanunun ikinci maddesinin liseler kaydından Maarif Vekâletince bir devreli liseler anlaşıldığı halde Müdafaai Milliye Vekâletince mezkûr kayıttan yalnız tam devreli liseler kasit edilmek olduğundan, bu cihetin tefsirine dair mazbata münasebetiyle.
9 48 63 65
7 Söz Alanlar VASIF BEY (VASIF ÇINAR) (SARUHAN (MANİSA)) (MAARİF VEKİLİ) : İcra Vekilleri Heyetinden umûmi istizah münasebetiyle.
10 2 68:69
8 Söz Alanlar VASIF BEY (VASIF ÇINAR) (SARUHAN (MANİSA)) (MAARİF VEKİLİ) : Mekâtibi Âliye ve Taliye mezunlarının köylerde mecburi muallimliklerde istihdamına dair kanun teklifi münasebetiyle.
10 8 281
9 Söz Alanlar VASIF BEY (VASIF ÇINAR) (SARUHAN (MANİSA)) (MAARİF VEKİLİ) : 1340 senesi bütçesinin füsul ve mevaddı muhtelifesine tahsisatı munzamma itasına dair kanun münasebetiyle.
10 10 347
10 11 365:366