E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : İzalei Şekavet Kanunu münasebetiyle
2 32 541:542
2 Söz Alanlar SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Tıbbi Adliye Müessesesinin hilafı usul verdiği rapor hakkındaki sual takriri münasebetiyle.
2 32 517:518
3 Söz Alanlar SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : İstanbul'a giden heyeti mahsusaya lazımgelen hürmet gösterilmediğine dair takrir münasebetiyle.
2 33 580:581
4 Söz Alanlar SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Ruyeti bir mahalli mahkeme veya dairei adliyesine aidolan deavi ve mesalihi diğer mahal mahkeme veya dairei adliyesinde muvakkaten ruyet ve hükkâm ve müstantikler ve hâkim muavinleriyle, müddeiumumilere vazifei asliyelerine ilaveten vazifei sairei adliyeyi dai kezalik muvakkaten ifa ettirmeye Adliye Vekâletinin mezuniyetine dair Kanun münasebetiyle.
3 46 147 155
5 Söz Alanlar SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Heyeti Temyiziye merkezinin Eskişehir'e nakli ve teşkilâtının tevsiine dair Kanun münasebetiyle.
3 52 358:363 372:376
3 53 390:392
6 Söz Alanlar SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Adliye Vekâletinin 1339 senesi Bütçesine tahsisat munzamma ilâvesine dair Kanun münasebetiyle,
3 55 473:475 482:485
7 Söz Alanlar SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey'in Adliye Vekâletince yapılmış olan müstantıklık imtihanı evrakının Teşrii inatcı hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine cevabı.
4 63 84:85
8 Söz Alanlar SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Diyarbakır Mebusu Zülfü Bey'in, Rum Patrikhanesine dair sualine cevabı.
4 69 270:272
9 Söz Alanlar SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Affı Umumi Kanun lâyihası münasebetiyle.
4 68 244:248 255:256
4 69 285
4 72 413
10 Söz Alanlar SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Hukuku Aile Kararnamesinin yeniden mevkii meriyete vazı hakkındaki kanun layihası münasebetiyle.
4 68 221:222
11 Söz Alanlar SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Men'i Müskirat Kanununa tevfikan mahkûm edilen Mehmet oğlu Hamdi, Ahmet oğlu Abdül, Ethem oğlu Haşim, İsmail oğlu Ziya, Samsun'dan Mehmet Emin Efendi, İtalyan Devleti tebaasından Maroni Oktavyo, Mudurnu'lu Hakkı ve Hacı Osman haklarında verilen hükümlerde hatayı adlî olduğundan af suretiyle telafilerine dair Başvekâlet tezkereleri ve Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle.
4 70 304:308
12 Söz Alanlar SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Altın kaçakçılığından mahkûm Eşref ve Haşim Efendiler hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle.
5 85 179:183 185 191 193
5 86 191:193
13 Söz Alanlar SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey'in, ıslahatı adliye için ve İstanbul'da bulunan komisyonların mesaisine dair sualine cevabı
5 90 374:378
14 Söz Alanlar SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey'in, Memurini Adliye maaşatına vukubulan zamaimin mahalline tebliğ olunmaması esabına dair sualine cevabı.
5 90 373:374
15 Söz Alanlar SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Müdafaai memleket uğruna ika edilmiş olan ef'al ve harekâtın cürüm addoluna-mayacağı hakkındaki 19 Teşri'nisani 1339 tarihli Kanunun birinci maddesi ve Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle.
5 97 636
5 101 805 815:817
16 Söz Alanlar SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Bütçe kanun lâyihası münasebetiyle.
6 107 183
17 Söz Alanlar SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Bâzı mahallerde hâkimi müçtemi teşkilâtının iadesine ve bâzı mehakimin lağvına dair teklif ve lâyihai kanuniyeler münasebetiyle.
6 114 459 461:465 466
18 Söz Alanlar SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Trabzon, Rize vilayetlerine ithal olunacak mısırın gümrük resmi hakkındaki teklifi kanuninin tercihan ve takdimen müzakere ve intacına dair Giresun Mebusu Hacim Muhiddin ve rüfekasının takriri münasebetiyle.
6 114 444 445
19 Söz Alanlar SEYYİD BEY (SEYİT MEHMET EMİN BEY *) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye haricine çıkarılmasına, dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi ile 53 refikinin teklifi kanunisi münasebetiyle.
7 2 40:61