E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 5,118,121. maddelerini muaddil Kanunun üçüncü maddesinin tatbikinden ne netice istihsal edildiğine ve saireye dair Müdafaai Milliye Vekâletinden suali ve Maarif Vekâletinin takrirî cevabı.
11 27 278
2 Söz Alanlar SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey'in, Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin tadiline dair 8 Nisan 1339 tarihli Kanunun 13. maddesinin tadili hakkındaki teklifi münasebetiyle.
11 27 264
3 Söz Alanlar SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Konya Mebusu Naim Hazım Efendinin; İstanbul'da Halıcıoğlu Lisesinde bulunan bina teferrüatından emrazı zühreviye hastahanesi olarak istimal edilen binanın tahliyesi hususunun ne zaman temin edildiğine dair sualine cevabı.
11 28 286
4 Söz Alanlar SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : 1341 senesi bütçesine 7.321.588 lira 89 kuruşluk tahsisat ilâvesi hakkında ve yine 1340 senesi Muhassesatı-Zatiye bütçesine 120.000 lira tahsisat fevkalâde itasına mütedair ve Müdafaai Milliye Vekâletinin senei mezkûre bütçesine münakale icrasına dair Başvekâletten mevrut üç kıt'a kanun lâyihasiyle İdare Heyetinin Riyaseti Cumhur bütçesine telgraf ücüratı namiyle açılan (A/16) faslına yirmibin lira tahsisat ilâvesine dair teklifi kanunusi münasebetiyle.
12 38 218 220:222
5 Söz Alanlar SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Bey'in, Darülfünun Tıp ve Hukuk Fakülteleri müdavimini beyninde mütehaddis vekaya dair sualine cevabı.
12 39 255:256
6 Söz Alanlar SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Kastamonu Mebusu Halit Bey'in, Harbi Umumi ve İstiklâl Muhasebatında hayat ve mematı meçhul kalan efrat ve zabitanın miktarı ve zevceleri hakkında cevapları.
12 41 329
7 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Darülfünunun vaziyeti hazırasına karşı ne gibi tedabir ittihaz olunduğuna dair suali ve Maarif Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyin cevabı.
13 45 59
13 46 94 97:98
8 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Darülmuallimatta Macar Darülfünun talebesiyle yapılan dans hakkında suali ve Maarif Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyin Cevabı
13 46 96:98
9 Söz Alanlar SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Aksaray Mebusu Vehbi Bey'in, Darülfünunun vaziyeti hazırasına karşı ne gibi tedabir ittihaz olunduğuna dair sualine cevâbı
13 46 97:98
10 Söz Alanlar SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Bey'in, Darülmuallimatta Macar Darülfünun talebesiyle yapılan dans hakkındaki sualine cevabı.
13 46 96
11 Söz Alanlar SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Darüleytamlar Müdüriyeti Umumiyesi 1340 senesi bütçesinin ikinci faslında memurini mâzule maaş ve tahsisatı namiyle bir madde açılmasına dair Kanun münasebetiyle.
14 64 324
12 Söz Alanlar SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : Tütün inhisarı hakkındaki Kanun lâyihasının Marttan evvel iktisabı kanuniyet edebilmesi meşkük olmasına binaen inhisar usulünün bir müddeti muvakkate için doğrudan doğruya Hükümetçe idaresi hakkında Kanun münasebetiyle.
14 64 313
13 Söz Alanlar SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU) (İZMİR) (MAARİF VEKİLİ) : 1340 senesi bütçesine 7.321.588 lira 89 beşinci faslından üçbin liranın dördüncü faslın yedinci maddesine nakli hususunda Kanun münasebetiyle,
14 65 357