E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Etibbanın hizmeti mecburesi hakkındaki Kanun münasebetiyle.
3 43 87:89
3 44 107:109
2 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Bolu Mebusu Mehmed Vasfi Efendinin, darüleytamlar talebesinin maruz kaldıkları ahvale karşı ne gibi tedabir ittihaz edildiğine dair sualine Sıhhiye Vekili Refik Beyefendinin cevabı.
4 63 77
4 68 223:228
3 Söz Alanlar REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Efendinin, Darüleytam talebesinin mâruz bulunduğu ahvale karsı ne gibi tedbir ittihaz edildiğine dair sualine cevabı
4 68 224:228
4 Söz Alanlar REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Tarife Kanununun dördüncü maddesinin tadiline ve Neosalvarsan'ın Gümrük Resminden istisnasına dair teklif münasebetiyle.
5 102 859
5 Söz Alanlar REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, Anadolu halkının mâruz bulunduğu sıtma, firengi hastalıklarına dair sualine cevabı.
6 106 124:126 128:129
6 Söz Alanlar REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdüriyetinin Mart 1340 ayına ait muvakkat bütçe kanun lâyihası münasebetiyle.
6 114 497
7 Söz Alanlar REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
7 15 670:672 675:679
8 Söz Alanlar REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesi bütçesi münasebetiyle.
8 44 1029
9 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, Mektebi Tıbbiye Müdavimlerinden leyli kısma kabulleri için müracaat eden efendilerin ademi kabulleri esbabına dair suali ve Sıhhiye Vekili Doktor Refik Beyin cevabı.
9 48 53
9 49 80:81
10 Teklifler REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Tıp Fakültesi Tıp Kanunu Müderrisi merhum Doktor Vasfi Beyin; ailesine hidematı vatanîye tertibinden maaş tahsisi hakkında.
11 27 245
11 Söz Alanlar REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiyle.
15 73 299:308
12 Söz Alanlar REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdüriyetinin 1341 senesi bütçesi münasebetiyle.
18 102 14
13 Söz Alanlar REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Darülfünun emanetinin 1341 senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
18 108 318 332:333
14 Söz Alanlar REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : İdarei Hususiye ve Şehremanetleri Sıhhiye memurlarının nasıp ve azil, tebdil ve terfilerinin ciheti aidiyetleri hakkında kanun münasebetiyle.
23 80 425:428 435
15 Söz Alanlar REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Sıtma mücadelesi Kanunu münasebetiyle.
24 91 221:224 228
16 Söz Alanlar REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, Mektebi Tıbbiye müracaat eden efendilerin ademi kabulleri esbabına dair suali münasebetiyle.
28 27 392:394 396 397 399:400 402:405 407:408
28 28 426:430 433:437
17 Söz Alanlar REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Ecza ticarethaneleriyle sanayi ve ziraate müstamel mevaddı kimyeviye satışı hakkında Kanun lâyihası münasebetiyle.
29 38 133:136
18 Söz Alanlar REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Emrazı Sariye ve İstilâiye Nizamnamesine bir madde tezyili hakkında Kanun lâyihası münasebetiyle.
29 38 140
19 Söz Alanlar REFİK BEY (DR.) (REFİK SAYDAM) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâteti Bütçesi münasebetiyle.
31 50 72:74