E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Takriri Sükûn hakkındaki Kanun lâyihası münasebetiyle.
15 69 138:142
2 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Şûrayı Askeri Teşkilât ve vazaifi hakkında Kanun lâyihası münasebetiyle.
15 72 256:258 262:268
3 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Seferber kıtaat zabitanına ikişer maaş nispetinde avans itası hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
15 79 509
4 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
16 83 71:79 82:92
16 85 132 133 137:142 144 149:150 152:154
17 101 307:308
18 103 52
5 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Zabitan muhassesatına mütedair 360 numaralı kanunun birinci maddesine bir zeyil ilâvesi hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
16 85 156:158 160
6 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Divanı harplerden sadır olan idam hükümlerinin sureti infazı hakkında bir kararı tefsiri ittihazına dair Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
16 90 295 305:309 311:314
7 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Askeri fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 senesi bütçe münasebetiyle.
18 105 123:129
8 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Hacı Bayram Veli makrebinde metfun şehit Nazım Beye, Müdafaai Milliye bütçesinin âbideler ve şehitlikler inşası faslında bir senki mezar yapılması temenniyatına dair takriri münasebetiyle.
18 106 161
9 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Sevkiyat efrat ve küçük zabitanına verilecek yevmiyeler hakkındaki kanunun tefsirine dair tezkere münasebetiyle.
18 106 178:179
10 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : İsyan mıntıkasındaki harekâtı askeriyenin muvaffakiyetle neticelenmesi üzerine Alaşehir, Ordu, İzmir, Of, Bursa, Çivril'den mevrut tebrik telgrafnameleri münasebetiyle
18 108 301:302
11 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Müdafaai Milliye Encümenince (400) numaralı Kanuna tevfikan terfileri Müdafaai Milliye Vekâletinin takdirine terk edilen zevattan Meclis takdirnamesi ile taltifleri münasip görülenlerin esamisini muhtevi defterin irsali münasebetiyle.
18 108 339:340 342:343
12 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Askeri Ceza Kanununun 200. maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
18 109 416:418
13 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah Kararnamesine bir zeyl ilâvesi hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
18 109 413:414
14 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Ordu ve Donanmada kumanda heyeti âliyesini teşkil eden zevata makam tahsisatı itası hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
18 109 407:409
15 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Rize Mebusu Ekrem Beyin; mekâtibi harbiyeden yetiştirilecek zabitan hakkındaki 25 Şubat 1339 tarihli nizamnamenin tadiline dair teklifi kanunisi münasebetiyle.
18 109 399
16 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Vatanın harimi ismetinde vuku bulan tecavüze karşı ilk defa müdafaatta bulunan Gaziantep ve Maraş Vilâyetlerinin; Adana Mebusu Zamir Beyin, Adana'nın, Aydın Mebusu Mithat Bey ile Refikinin Cidali Milliye bütün mevcudiyetiyle iştirak eden Aydın Vilâyetinin; Urfa Mebusu Refet Beyin, Cidali Milliye bütün varlığı ile iştirak eden Urfa Vilâyetinin şahsiyeti maneviyesine kırmızı kurdeleli İstiklâl Madalyası itası hakkında takrirleri münasebetiyle.
18 109 480
17 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Orduda daimi küçük zabitan yetiştirilmesi için ne gibi tedabir ittihaz olunduğuna dair suali ve Müdafaai Milliye Vekili Recep Beyin cevabı.
19 12 173
19 13 198:199
18 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Eskişehir Mebusu Arif Beyin; orduda küçük zabitan yetiştirilmesi için ne gibi tedbirler ittihaz olunduğuna dair sualine cevabı
19 13 198:199
19 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 25 Eylül 1339 tarihli Askeri Tekaüt Kanununun beşinci muaddel maddesinin tefsiri hakkındaki mazbata münasebetiyle.
19 16 260:263
20 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Bursa Heyeti mahsusasınca nispeti askerisinin katına dair verilen karara itiraz eden Jandarma Mülazımı Kemalettin Efendinin istidası hakkındaki mazbata münasebetiyle
20 24 130:132
21 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Terfileri icra kılınan zabitan ve mensubini askeriyenin rütbei cedideleri muhassasatının tarihi itası hakkındaki eski İdarei Askeriye Nizamnamesinin 79. maddesinin fıkaratı ahiresinin tefsirine mütedair olan Heyeti Umumiye kararının sureti imalinde tereddüt olduğuna dair mazbatalar münasebetiyle.
21 40 127:128
22 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 25 Eylül 1339 tarih ve 347 Nolu kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında mazbata münasebetiyle.
21 42 181:182
23 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Elcezire ve şark cephelerinde ifayı vazife edecek erkân, ümera ve zabıtan ve mensubini askeriyenin müddeti hizmetlerine dair kanun münasebetiyle
21 43 213:216 218
24 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Emrazı sariyeye karşı ordunun muhafazası için indeliktiza sarfı lazım gelen sabun ile odun veya kömür hakkında 14 Eylül 1939 tarihli Tayinat ve Yem Kanununun yedinci ve dokuzuncu maddelerine dair Kanun münasebetiyle
24 82 22:23
25 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Mükellefiyeti Askeriye Kanunu muvakkatinin 106 ve 110 ncu maddelerinin tadili hakkında Kanun münasebetiyle.
24 83 54
26 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1926 senesi Muvazenei Maliye Encümeni kanunu lâyihası münasebetiyle
25 102 250:254 256
27 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : İstiklâl madalyası itası hakkındaki müddetin bir sene daha temdidine karar alınmasına dair takriri münasebetiyle
25 106 432:433
28 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Zabitanın sureti terfii hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
25 109 583
29 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Ordu mensubininin istiklâl madalyası ile taltifleri hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
25 110 633:639
30 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Tedariki vesaiti nakliye Kanununun 50. maddesine bazı mevad tezyiline dair kanun lâyihası münasebetiyle
25 110 655:660
31 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Askeri Ceza Kanununun silki askeriden tard edilenlerin hakiki tekaütleri hakkındaki ahkâmının tefsirine dair kanun teklifi münasebetiyle.
25 110 655
32 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Hazarda silah altında bulunan efradın hizmeti askeriyeye davetten evvel ika ettikleri kabahat ve cünha havalarının terhislerine kadar tecili hakkında kanun lâyihası.
26 115 154
33 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Memurin Kanununun Ordu ve Bahriye Heyeti Zabitaniyle memurinine de teşmili hakkındaki kanun lâyihası hakkında
26 115 152
34 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Eskişehir'de dördüncü kolordu kumandanlığınca karargâh ittihaz kılınan kulüp binasının sureti iştirası istimlâk Kanununa tevfikan vaki olmadığı için Müdafaai Milliye Vekâletiyle Divanı muhasebat arasında tahaddüs eden ihtilafın tefsiren halline dair Divanı muhasebat Riyasetinin tezkeresi münasebetiyle.
28 11 14:15
28 12 29:31
35 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin menafii umumiye için alınacak emlâk hakkında takriri münasebetiyle.
28 11 17
36 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 25 Eylül 1339 tarihli Kanunun, Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunu mucibince icra edilecek muharebe zamaimine mütedair maddesinin istiklâl muharebesi esnasında Anadolu haricinde milli hidematta istihdam edilenlere de şâmil olup olmadığının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle.
28 13 38:39
37 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Askeri Tekaüt ve İstiyfa Kanununun 20 Haziran 1326 tarihli maddei muaddelesinin birinci fıkrasını muaddil kanuna bir madde tezyili hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
28 22 282:283
28 26 345
38 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Mebdei Mebusiyetin tespiti hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi münasebetiyle.
28 26 348:349
39 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Âşardan madda bilâvasıta, tekâlifi umumiye üzerine vilâyet namına küsuratı munzammai âdiye ve fevkalâde tarh edilip, edilmeyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle.
29 35 76
40 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Mülâzım İshak Efendinin kat'edilen nispeti askeriyesinin iadesi hakkında istida Encümeni mazbatası ve reddine dair Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası münasebetiyle.
29 35 64:67
41 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun 20 Haziran 1326 tarihli maddei muaddelesinin birinci fıkrasını muaddil kanunun tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle.
29 36 96
42 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesi hakkında
30 43 132 133
43 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Gedikli küçük zabit menbaaları hakkında Kanun lâyihası münasebetiyle
30 46 220:231
44 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Mahalli memuriyetine gidecek zabitan ile vakti seferde davete icabet etmeyecek ihtiyyat zabitanı hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
30 46 234:235
45 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle.
31 54 179
46 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Berri, Bahri, Havai ve Jandarma zabitanıyla, muamelat ve hesap memurlarına bir nefer tayini itası hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
31 57 215:216
47 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1927 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiyle
31 57 218
48 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : İstanbul Hükümetince aktedilen bilcümle mukavelât ve muahedat vesairenin keenlemyekün addine dair 7 Haziran 1336 tarihli Kanunun tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle
32 70 256 258:261
49 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Usulü Muhasebei Umumiye Kanun lâyihası münasebetiyle.
32 72 471
50 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : İhtiyat Zabit ve İhtiyat askeri memurları kanun lâyihası münasebetiyle
32 73 653:655
51 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Hukuk Davaları Usulü Muhakemesi hakkında kanun lâyihası üzerinde
33 76 112
52 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Askeri memnu mıntıkalar kanunu lâyihası üzerinde.
33 79 345:346
53 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Askerlik Mükellefiyeti hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
33 79 385 389 392 398 405
54 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, harekâtı Milliyeye aleyhtar bazı kimseler hakkında Heyeti Mahsusaca verilen kararları nakzen Arzuhal Encümenince ittihaz olunan mukarreratın Heyeti Umumiyede tetkik ve müzakeresine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası üzerinde.
33 81 601:605 610