E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MÜBADELE İMAR VE İSKAN VEKİLİ) : Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin teşkilât ve masarifi hakkındaki kanun münasebetiyle
3 41 28
3 45 143:144
2 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MÜBADELE İMAR VE İSKAN VEKİLİ) : Mübadele, İmar ve İskân kanunu münasebetiyle.
3 46 170:174
3 47 180:186 189:191 203:206
3 48 222 229 231
3 49 251
3 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MÜBADELE İMAR VE İSKAN VEKİLİ) : Seyrüsefain idaresinin 1339 senesi Bütçesinin sekizinci merakibi bahriye faslına 600.000 lira tahsisatı munzamma vazına dair lâyihai kanuniye münasebetiyle
4 61 15
4 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MÜBADELE İMAR VE İSKAN VEKİLİ) : Kastamonu Mebusu Hâlid Bey ile rüfekâsının, İmar işlerinde kullanılacak kerestelere dair sual takriri ve Mübadele, İmar ve İskân Vekili Mustafa Necati Beyin tahriri cevabı.
5 81 34:37
5 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (İZMİR) (MÜBADELE İMAR VE İSKAN VEKİLİ) : Mübadele, İmar ve İskân Kanununun sekizinci maddesine müzeyyel, Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekasının teklifi kanunisi münasebetiyle
7 11 416