E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Tuz, Damga, Saydi Berrî ve Bahrî rüsumuna ve sigara kâğıdı ile tütün fiyatlarına vuku bulan zamaimi elyevm cibayet edilip edilmediğine dair suali ve Maliye Vekili Mustafa Abdülhâlik Beyin tahriri cevabı.
5 81 33:34
2 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Sinop Mebusu Yusuf Kemal Beyle rüfekasının incir ve üzüm kutuları imal olunacak ecnebi kerestelerinin kabulü muvakkat usulü ile bilaresim ithali esbabına dair sual takririne Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Beyin tahriri cevabı.
5 81 37
3 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : İpekli mensucattan tarifei umumiyedeki resmin 12 misli yerine 5 misli alınması hakkındaki teklif ile İstihlâk Resmi Kanununun tefsirine dair tezkere ve Kavanıni Maliye ve İktisat encümenleri Mazbatası- münasebetiyle.
5 83 105
5 84 144
4 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Beyazıt Mebusu Süleyman Sudi Beyin, Şehit Kaymakam Abdülkadir Bey ve Mülâzim Cemal Efendi eytamiyle mütekait Mülâzim Cuma efendinin müterakim maaşlarının tesviye edilmemesi esbabına dair sualine cevabı.
5 84 141
5 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin, Duyunu Umumiye kadrosunun hemen tesbiti için bir karar ittihazına dair takriri münasebetiyle.
5 85 173
6 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Divanı Muhasebat Reisisanisi Salih Vahid Bey'in, Muhasebatı Umumiye Müdüriyeti Umumiyesine tâyinine müsaade olunmasına dair Maliye Vekâletinden mevrut tezkere münasebetiyle.
5 90 373
7 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Müdafaai Milliye, Bahriye, Jandarma ve İmalâtı Harbiye 1339 senesi bütçelerine tahsisatı munzamına ilâvesine dair lâyihai Kanuniye münasebetiyle.
5 90 379:382
8 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Ağnam Resminin sureti tahsili hakkında Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin teklifi kanunisinin müzakere usulüne dair.
5 92 452:453
9 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Bey'in, Sivas'taki memurinle eytam ve eramile maaş verilmediğine dair sualine cevabı.
5 94 525:526
10 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Muhtacine yemeklik tahsisatı olarak tevzii icabeden mebaliğa dair sualiyle Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Beyin tahriri cevabı.
5 95 596:597
11 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Ağnam sayım kanunu lâyihası ve teklifleri hakkında.
5 98 648:649 656 662:663 676
5 99 702
12 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Evrakı nakdiyenin şeraiti tesviyesinin tevhidi ve itibarının tezyidi ile ufaklık paraya olan ihtiyacın tehvinine dair (Meskûkât darbı hakkında) ki lâyihai kanuniye münasebetiyle.
5 99 714:715 721:722
13 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Belediye vergi ve resimleri hakkındaki lâyihai kanuniye münasebetiyle.
5 100 766
14 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Fenerler Rüsumunun tezyidi hakkındaki teklifi münasebetiyle.
5 102 874
15 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Çorum Mebusu İsmail Kemal Bey'in, Göğeri Aşarı hakkında ne düşündüğüne dair sualine cevabı.
6 103 10:11
16 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; Kabotaj hakkından istifade edilmek için Seyrisefain İdaresinin Hazineden matlubu olan bir milyon liranın zamanı tediyesine dair sualine cevabı.
6 103 12:13
17 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : İstanbul Mebusu Ali Rıza Bey'in, Reji İdaresince hıfzedilmekte olan paranın malûllerin terfihine ne suretle sarf edileceğine ve sivil bayilerden mâlûlin hissesi katedilip edilmiyeceğine dair sualine cevabı.
6 103 13
18 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Bütçe Kanun Lâyihası münasebetiyle.
6 107 166:174
19 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1340 sonesi Mart ayına mahsus muvakkat bütçe hakkındaki Lâyihai Kanuniye münasebetiyle.
6 114 478
20 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Trabon ve Rize vilâyetlerine ithal olunacak mısırın Gümrük Resmi hakkındaki teklifi kanunisi münasebetiyle.
6 114 494:495
21 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Maliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle.
7 4 102
22 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle.
7 4 98:104
23 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Mübadele, İmar ve İskân Kanununun sekizinci maddesine müzeyyel, Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekasının teklifi kanunisi münasebetiyle.
7 11 418:419
24 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Muhassesatı Zatiye bütçesi münasebetiyle.
7 14 588
25 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Rüsumat bütçesi münasebetiyle.
7 14 578:579
26 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Tapu Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle.
7 14 580
27 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Osmanlı İmparatorluğuna ait düyunu dâhiliyenin sureti mahsup ve tediyesine dair lâyiha ve 1324 Temmuzundan itibaren 1339 senesi gayesine kadar bilcümle matlûbat ve düyunun Hazinenin sureti mahsubuna dair Kanun münasebetiyle.
7 17 817 824:826 828:829
28 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Nafıa Vekâleti Bütçesi münasebetiyle.
7 18 896
29 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Zabitanın terfihleri hakkındaki 21 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanuna maddei müeyyele ilâvesine dair teklifi kanunisi münasebetiyle.
8 23 63
30 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Mart ayına mahsus muvakkat Bütçe Kanunu ile sarfına mezuniyet verilen tahsisat bakiyesinin Nisan hidematı için sarfına ve mezkûr Kanunun beşinci maddesinin Muvazenei Umumiye Kanununun neşrine kadar devamı mer'iyetine dair kanun lâyihası münasebetiyle.
8 25 141
31 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Diyarbekir Mebusu Feyzi Bey'le 56 refikinin; Ergani madeninin işletilmesi için İktisat Vekâletinin 1340 senesi Bütçesine bir milyon lira ilâvesine dair kanun teklifi münasebetiyle.
8 26 191
32 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Düyunu Umumiye Bütçesi münasebetiyle.
8 27 234:237
33 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Mülga Osmanlı İmparatorluğu zamanına ait düyunu dahiliyenin sureti mahsup ve tediyesine dair kanun lâyihası münasebetiyle.
8 28 251 253:255 257:258 263
34 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Müskirat resminin tadiline dair 8 Kanunusani 1336 tarihli kararnamede münderiç rüsumun tezyidine ve Men'i Müskirat Kanu-nunun tadiline dair kanun lâyihası münasebetiyle.
8 32 424 427:428
35 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
8 33 461:463
36 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Diyanet İşleri Reisliği Bütçesi münasebetiyle.
8 40 802:803
8 41 841:843 851
37 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun maddelerinin müzakeresi münasebetiyle.
8 41 865 868 877 881
38 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : İtibari ziraî cemiyetleri hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
8 43 1005:1006
39 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Ziraat Bankasının hazinedeki matlubatının tasfiyesi için Muvazanei Umumiye Ka nununa on beş ve on altıncı olarak iki madde ilâvesine dair kanun münasebetiyle.
8 43 1008
40 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesi Bütçesi münasebetiyle.
8 44 1031:1032 1041:1042
41 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : İstanbul'a ithal edilecek buğday ve unların tarifei asliyede muharrer rüsumun on iki misli gümrük resmine tabi tutulması hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
8 44 1109
42 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Zonguldak Mebusu Ragıp Bey ve rüfekasının Diyarbekir Mebusu merhum Ziya Gökalp beyin ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair mazbata münasebetiyle.
10 5 174:175
43 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Mücadelei Milliye zamanında kayak olarak derdest edilen altınların iadesine ve bundan dolayı mahkûm olanların affına dair mazbata münasebetiyle.
10 7 266
44 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1340 senesi bütçesinin fusul ve mevaddı muhtelifesine tahsisatı munzamma itasına; dair kanun münasebetiyle.
10 10 325 344:345
45 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Beyazıt Mebusu Şefik Beyin; Şarki Anadolu'da Hükümete intikal ederek hazinece idare edilmekte olan arazii metruke müstecirlerinden vergi alınması esbabına dair sualine cevabı.
10 15 441
46 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Karahisarısahip Mebusu İzzet Ulvi Beyin; arpa ve buğday hasılatından hastalık zuhur eden mahaller mültezimlerinin üçer ay tecili taksiti ve Sinop Mebusu Yusuf Kemal Bey ve rüfekasının, Boyabat kasabasında vukua gelen yangından zarar gören mültezimlerin aşara olan borçlarının tecili hakkındaki kanun teklifleri münasebetiyle.
11 17 13:14
47 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Ereğli'de mübadillere ait bulunduğundan, envali metrukeden olması lâzım gelen kömür ocaklarındaki hukuku hazinenin takip edilip edilmediği ve 63 numaralı kömür ocağının ferağ muamelesinin sureti cereyanı hakkındaki sualine cevabı.
11 19 44
11 25 210 213
48 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : İspirto resminin tenzili hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle.
11 20 92:95
49 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Tedrisatı iptidaiye kararnamesinin tadiline dair 8 Nisan 1339 tarihli kanunun 13. maddesinin tadili hakkındaki teklifi münasebetiyle.
11 27 263
50 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Beyin; emlâki milliyeden addolunan saraylardaki eşyaya dair Maliye Vekâletinden suali ve Vekil Mustafa Abdülhalik Beyin şifahi cevabı.
12 32 11:13
51 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Bütçesine 7.321.588 lira 89 kuruşluk tahsisat ilâvesi hakkında ve yine 1340 senesi Muhassesatı Zatiye Bütçesine 120.000 lira tahsisatı fevkalâde itasına mütedair ve Müdafaai Milliye Vekâletinin senei rnezkûre bütçesinde münakale icrasına dair Başvekâletten mevrut üç kıt'a kanun lâyihasıyla, İdare heyetinin Riyaseti Cumhur Bütçesinde telgraf ücüratı namıyle açılan (A/16) faslınla yirmi bin lira tahsisat ilâvesine dair teklifi kanunisi münasebetiyle.
12 38 216:217 227
52 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Abdullah Beyin; gümrük resminin oniki misline iblâğından evvel ve sonra Türkiye'ye giren halılardan alınmakta olduğuna dair suali ve Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Beyin tahriri cevabı.
12 39 273:277
53 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; maluliniguzat ile mütekaidini askeriyeye bahşolunan beyiye hakkına dair Maliye Vekâletinden sualine cevabı.
12 39 255
54 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : İzmit Mebusu Mustafa Beyin; İtalya tezgâhlarında, matlubatımıza mukabil, bir tahtelbahir inşa ettirileceği hakkındaki neşriyata dair sualine cevabı.
12 40 289:291
55 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Dersim ve Elâziz vilâyetlerinin telâkisinde kâin Akşün'ü-Avşan köprüsü hakkında suali ve Maliye Vekili Mustafa Abdülhâlik Beyin cevabı.
12 41 320
12 42 361
56 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiyle.
13 43 4:9
13 49 183:194 204 208
13 51 243
13 53 319:330 335:346 354:355
13 54 360:362 364:365 367 381:389
13 55 395:400 409
14 60 144
57 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1339 senei maliyesi Haziran-Şubat aylarına ait Divanı Muhasebat raporları münasebetiyle.
13 44 30:32
13 46 103
58 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Bilûmum malûlini askeriyenin terfihi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle.
13 46 126:127
13 50 221 225:227 233
59 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Âşarın ilgasıyla yerine ikame olunacak vergi hakkındaki kanun münasebetiyle.
14 56 13:14 25
14 58 71:72 76 80 86 92:93
60 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : İzmir Mebusu Kâmil Beyin; Osmanlı Bankasının temdidi imtiyazı hususunda ne gibi bir gaye istihsal olunduğuna dair sualine cevabı.
14 58 67
61 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi tahsisatı fevkalâde faslından 5.350 liranın müstakilen memurini mazule maaş ve tahsisatı fevkalâde faslına ilâvesi hakkındaki kanun münasebetiyle.
14 64 328
62 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Tütün inhisarı hakkında kanun lâyihasının Mart'dan evvel iktisabı kanuniyet edebilmesi meşkük olmasına binaen inhisar usulünün bir müddeti muvakkate için doğrudan doğruya Hükümetçe idaresi hakkındaki kanun münasebetiyle.
14 64 312:313 315 317:318
63 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Ankara'da inşası takarrür eden mesakin ve mebani ile sair müessesat için Şehremanetine birbuçuk milyon lira ikrazına dair kanun münasebetiyle.
14 65 355
64 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunun mevkii meriyete vazına kadar ifa olunacak hidemat hakkındaki kanun münasebetiyle.
14 65 375:376
65 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Erzurum Mebusu Rüştü Paşa'nın; havaii şarkiye muhacirlerinin iadesi ve meskenlerinin tamir ve inşası için 3 Nisan 1339 tarihli kanunla verilen tahsisattan henüz sarf edilemeyen miktarının 1341 senesinde de sarfı hakkında teklifi kanunisi münasebetiyle.
15 66 7:11
66 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Bey'in, yüzelli kişilik liste mensubini hakkındaki kanun lâyihasının derhal müzakeresine dair takriri münasebetiyle.
15 67 68
67 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey ve doksanaltı refikinin; Ankara'da Şengül hamamı caddesinde emlâki milliyeden olan beşbin metre murabbaı arsanın Himayeyi Etfal Cemiyetine terk edilmesine dair teklifi kanunisi münasebetiyle.
15 67 90
68 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Ziraat Encümeninin; bazı mevad üzerine istimlâk resmi vazı ve bazılarının nispetlerinin tezyidi hakkında teklifi kanunisi münasebetiyle
15 67 68 73:76
69 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Eskişehir'de dördüncü Kolordu Kumandanlığınca karargâh ittihaz kılınan kulüp binasının sureti iştirası İstimlâk Kanununa tevfikan vaki olmadığı için Müdafaai Milliye Vekâletiyle Divanı Muhasebat arasında tahaddüs eden ihtilafın tefsiren halline dair Divanı-muhasebat Riyasetinin tezkeresi münasebetiyle.
28 11 14
70 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununa bir madde tezyili hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
28 15 69:70
71 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Seyrisefain idaresinin 1927 senesi bütçe kanunu lâyihası münasebetiyle.
28 19 188
72 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Kastamonu Mebusu Halit Beyin, yeni teşkil olunan Küre kazası teşkilatı için havale verilmemiş olması esbabına dair suali ve Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Beyin tahriri cevabı.
28 20 235
73 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Divanı muhasebatın Kavanini mevcudenin tefsirini doğrudan doğruya talep ve Meclise arz etmesine salâhiyeti olup olmadı, ğının tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle.
28 22 269
74 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Maktu Vergi Kanununun bazı mevaddının tadili hakkında Kanun lâyihası münasebetiyle.
28 22 277:279
28 28 424
75 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Musakkafat Kanununun 4. maddesinin 8.fıkrasındaki ahkâmın ilgası hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
28 30 496:497
76 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Âsardan maada bilâvasıta tekâlifi umumiye üzerine vilâyat namına küsuratı munzammai âdiye ve fevkalâde tarh edilip, edilemeyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle.
29 34 56
77 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun 20 Haziran 1326 tarihlî maddei muaddelesinin birinci fıkrasını muaddil kanunun tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle.
29 36 96
78 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : 1927 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiyle.
31 48 9:16
79 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun yirminci maddesine bir fıkra tezyili hakkında teklifi kanunisi münasebetiyle.
32 67 137:139
80 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Tütün alım ve satım muamelesinin kantariye resminden istisnası hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
32 68 167
81 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : İstanbul Hükümetince aktedilen bilcümle mukavelât ve muahedat vesairenin keenlemyekün addine dair 7 Haziran 1336 tarihli Kanunun tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle.
32 69 188:190
32 70 259:260
82 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei Umumiyyesinin Teşkilât ve Vazaifine Dair Kanun münasebetiyle.
32 70 286
83 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Konya Ovası Sulanış İdaresinin Teşkilât ve Vazaifi Hakkında Kanun münasetiyle.
32 72 562 564
84 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Şarkikarahisar Mebusu Sabıkı merhum Ali Süruri Bey rüfekasının hususi binası olmayan Türk Ocaklarına satılacak binalar hak-kında teklifi kanunisi üzeninde.
33 75 75
85 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Tütün İdarei Muvakkatesi ve Sigara Kâğıdı İnhisarı hakkındaki, kanuna müzeyyel 7 Haziran 1926 tarihli Kanuna bir madde tezyiline dair kanun lâyihası üzerinde.
33 75 71
86 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Kabotaj Kanununa bir madde tezyili hakkında kanun lâyihası üzerinde.
33 76 167
87 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Maarif Vergisi hakkında kanun lâyihası üzerinde.
33 76 151
88 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Memurin maaşatı hakkında kanun lâyihası üzerinde.
33 76 128:133
89 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Abdullah Beyin, Arzuhal Encümeni tarafından Trabzonlu Ömerbaş Zade Celâl Efendi hakkında ittihaz edilen kararın Heyeti Umumiyede tetkik ve müzakeresine dair takriri münasebetiyle.
33 80 517:519
90 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Kibrit yerine kullanılan ve alev hâsıl eden çakmaktan imal ve istimallerinin memnuiyeti hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
33 81 595
91 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Biga Mebusu Şükrü Beyin, Akhisar'lı Mollazade Süleyman Efendi hakkında Arzuhal Encümeni tarafından verilen kararın Heyeti Umumiyede müzakere ve tetkikine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası üzerinde.
33 82 690 692
92 Söz Alanlar MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA) (ÇANKIRI) (MALİYE VEKİLİ) : Hariciye Vekâleti Teşkilâtı kanun lâyihası üzerinde.
33 82 764