E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Adana Mebusu İsmail Beyin; onbeş gün evvel Fresko gazinosunda tasaddüs eden mesele hakkındaki sualine cevabı
11 27 253
2 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Bayazıt Mebusu Şefik Beyin, Bayazıt Vilâyeti dahilindeki bazı kazaların mahkemelerine dair suali ve cevabı
12 34 57 58
3 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Kastamonu Mebusu Hasa Fehmi Efendinin; mahakim üzerinde yapılan tesirat karşısında Adliye Vekâletine terettüp eden vazife hakkındaki sualine cevabı.
13 50 213:214
4 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : 1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
14 63 249:253 261:265 268:271
16 88 244:247
5 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Takriri sükûn hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle,
15 69 142:144
6 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Kanunu Cezanın bazı mevaddının tadili hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
18 104 90 102
18 106 188
18 108 374:375 378
7 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Ankara İstiklâl Mahkemesine de Meclisi âli tekrar içtima edinceye değin idam salâhiyeti verilmesi hakkındaki tezkere münasebetiyle
18 107 244 245 246
8 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Teşkili Mahâkim, Usulü Muhakematı Cezaiye ve Sulh hâkimleri hakkındaki kavaninin bazı maddelerinin tadiline dair kanun münasebetiyle.
18 109 488:489 492:493
9 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Konya Mebusu Refik Bey ve rüfekasının, şapka iktifası hakkındaki Kanun münasebetiyle.
19 14 223:224
10 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Muhamat Kanununun bazı mevaddının muaddil kanun münasebetiyle.
21 35 12:14 23 25
21 37 62
11 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; avukatlar hakkında vilâyete verilen emre dair sualine cevabı.
21 39 103 104
12 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : İdare Heyetinin; İstiklâl Mehakimi Kanununun on ikinci maddesinin tadili hakkındaki mazbata münasebetiyle.
22 54 151:152
13 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Türk Kanunu Medenisi lâyihası münasebetiyle.
22 57 230
14 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Hâkimler Kanunu ve Hâkimlerin Muhakeme ve Tahkik Usulleri hakkındaki kanun münasebetiyle
22 59 279 282:283
15 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Türk Ceza Kanunu lâyihası münasebetiyle.
23 64 4:5 13:14
16 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rüfekasının, Umum Memurin Kanunu teklifi ve Memurin Kanunu lâyihası münasebetiyle
23 71 180
17 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Borçlar Kanunu münasebetiyle
24 89 173:174
18 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : 1926 senesi Muvazenei Maliye Encümeni Kanunu lâyihası münasebetiyle
25 100 173
19 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Emlâk-Eytam Bankası hakkındaki lâyihai kanuniye münasebetiyle
25 104 325:326 329 330
20 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Ticareti Berriye hakkındaki kanun lâyıhası münasebetiyle.
25 109 590:591
21 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Avukat Kanununa bir madde tezyili hakkında kanun lâyihası münasebetiyle
28 17 113:117
22 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Avukatlık Kanununun dördüncü maddesine nazaran, Belediye reislerinin avukatlık etmeleri caiz olup olmadığının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle
28 18 131
23 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin ufak tefek, hatta ırza namusa dokunan zabıta vakalarına gerek sebep, gerek kurban olanların adlarının gazetelere derç olunmaması hakkında ne gibi tedbir ittihaz olunduğuna dair suali münasebetiyle.
28 18 125:127
24 Söz Alanlar MAHMUT ESAT BEY (MAHMUT ESAT BOZKURT) (İZMİR) (ADLİYE VEKİLİ) : Adliye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle
31 51 78:82