E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1339 senesi ikinci altı aylık Tahsisat Kanunu münasebetiyle.
2 26 304:307
2 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Teşkilâtı nazariye dolayısiyle açıkta kalacak olan erkân, ümera ve zâbitan ile memurin ve mensubini askeriyeye 1339 senei maliyesi nihayetine kadar tam maaş ve tahsisat itasına dair Kanun münasebetiyle.
2 31 506:509
2 32 523:524
3 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Türkiye Seyri Sefain İdaresinin 1339 senesi İkinci Avans Kanunu münasebetiyle
2 34 598 604:605
4 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Mütareke bidayetinde vatanın müdafaası maksadiyle ika edilen ceraime dair kanun lâyihasıyle Maraş sabık mebusu Hasib Beyin, vatanın müdafaası maksadiyle alınmış olan nukut ve emvale mütaallik dâvaların âdemi istimama dair kanun teklifi münasebetiyle.
2 37 717 720
5 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1297-1317 tevellütlü firar, bakaya, tecavüzü müddet, ademiicabet ve nüfusu mektume erbabı hakkında yapılacak muameleyi nâtık Kanun münasebetiyle.
2 38 784 786:788
6 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Mâlûlini güzatın terfih ve ikdarı hakkında 24 Ağustos 1338 tarihli Kanunun tefsiri münasebetiyle.
2 38 741 743:744
7 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Terhis olunan ihtiyat zâbitanına tahsisat itasına dair Kanun münasebetiyle.
2 38 754:755
8 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Berri, bahri, havai ve jandarma erkân, ümera ve zabitan ile memurin ve men-subini askeriye maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri hakkındaki Kanun münasebetiyle.
2 40 840 842 855 857:858
9 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Ellialtı zabitin takdirname ile taltifleri hakkındaki tezkere münasebetiyle.
3 45 114:115
10 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Seferberliğin ilgasına dair Kanun münasebetiyle.
3 45 118:120
11 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 30 Teşrinievvel 1334 ten 23 Ağustos 1339 tarihine kadar geçen müddet zarfında müdafaai memleket uğrunda ika edilmiş olan ef'al ve harekâtın cürüm addolunmıyacağı hakkında Kanun münasebetiyle.
3 54 421:422
12 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Askeri tekaüt ve istifa kanununun 50 nci maddesinin fıkrai saniyesinin ilgası hakkındaki teklifi kanuni münasebatiyle.
3 56 502:505 510:511
13 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, İstiklâl Mücadelesinde sakatlanan efrada dair suali ve Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşanın tahriri cevabı. (Zaptın sonuna bağlı liste «78 sayfa»).
3 60 680
14 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Elbise bedeli hakkındaki Kanunun birinci maddesinin tefsirine dair mazbata münasebetiyle.
4 61 18 20
15 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Eskişehir Mebusu Arif Beyin, Mücadelet Milliyeye iştirak etmiyen zâbitan hakkındaki Kanunun süveri tatbikiyesine ve Terfi Kanunu ile hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisine dair Kanunun ne vakit Meclise ve-rileceği hakkındaki sualine cevabı.
4 63 82:83
16 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : İzmir Mebusu İbrahim Beyin, ikinci devrei intihabiyede mebus bulunan ordu müfettişi ve kolordu kumandanlarının memur addedilmelerine dair takriri münasebetiyle.
4 70 324
17 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Memurinden mebus olanların tekaüt ve mazuliyet aidatı hakkında kabul edilen takrirde muharrer «memurin» kelimesinin, Büyük Millet Meclisi âzası meyanında bulunan erkân, ümera ve zâbitana şâmil olup olmadığının tefsirine ve asker olan mebusların vaziyeti hukukiyesinin tespitine dair İcra Vekilleri Heyeti tezkereleri münasebetiyle.
4 70 319:321
18 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Mücahedei Milliyede şehit düşen Kırkağaçlı Emin Efendi ailesiyle emsaline ne muamele yapıldığına dair sualine cevabı.
4 71 338 339
19 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Mütârekeyi mütaakıp hizmete alınan mütekait erkân, ümera ve zâbitan hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle.
4 75 508:512
20 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Eskişehir Mebusu Arif Beyin, Mâlûlimi Guzata Muavenet Heyetinde vukubulan suiistimalâttan dolayı meseleye vazıyed edilip edilmediğine dair sualine cevabı.
4 76 541:543
21 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : İkinci sınıf ihtiyat zâbitanına dair olan 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanunun birinci maddesinin fikrai ahiresinin tefsirine dair mazbata münasebetiyle.
4 76 562:563
22 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Bayazit Mebusu Süleyman Sudi Beyin, Beyki Aşiret reislerinden Kaymakam Abdülmecid Beyte avenesi hakkındaki sual takriri ile Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşa'nın tahrirî cevabı.
4 78 659
23 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Menteşe Mebusu Esad Efendinin Milli Mücahedede malûl düşenleri mükâfatı nakdiye itasına dair ve Müdafaai Milliye Encümeninin, Mâlûlini güzatın terfihleri hakkındaki kanun teklifleri münasebetiyle.
4 78 652:653 655
4 80 712:715
24 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi müddetine aidolmak üzere Mükellefiyeti Askeriye Kanunu muvakkatinin beşinci maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye münasebetiyle.
4 80 731 738:741 744:745
5 81 30:31
5 82 57 68
5 83 90:92
25 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Binbaşılığa terfie istihkak kesbetmişken İstanbul Hükümetince tekaüde sevk olunduğu hakkında Tokad Mebusu Mustafa Beyin istidası ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası münasebetiyle.
5 81 5
26 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Gümüşane Mebusu Zeki Beyin,1 Kânunusani 1340 tarihinden itibaren kabotaj hakkı ref'edileceğinden, savahilimizde vukubulacak nakliyat hakkında ne gibi tedabir ittihaz edildiğine dair sualine cevabı.
5 82 46:48
27 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Bozok Mebusu Avni Beyin, Kızılırmak mansabında karaya oturan Tirimüjgân Vapuruna dair sualine Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşanın cevabı.
5 83 84
5 86 193:195
28 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Mükellefiyeti Askeriye Kanunu Muvakkatinin 118 ve 121 nci maddelerinin tadiline dair lâyiha ve mazbatalar münasebetiyle.
5 83 98
29 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Tekaüt ve İstifa Kanununun 50 nci maddesinin maddei ahiresinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle.
5 83 114:116
30 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Bozok Mebusu Avni Beyin, Kızılırmak mansabında karaya oturan Tirimüjgân vapuruna dair sualine cevabı.
5 86 193:195
31 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Zonguldak Mebusu Halil Bey'in, Ereğli kömürlerinin ücreti nakliyesine dair sualine cevabı.
5 87 250:251
32 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Menteşe Mebusu Esad Efendinin, Aydın ve Menteşe sahillerine taarruzda bulunan Yunan korsanlarına karşı ne gibi tedabir ittihaz edildiğine dair sualine Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşanın şifahi cevabı.
5 88 284
5 91 411:413
33 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Müdafaai Milliye, Bahriye, jandarma ve İmalâtı Harbiye 1339 senesi bütçelerine tahsisatı munzama, ilâvesine dair Lâyihai Kanuniye münasebetiyle.
5 89 346:347 361:362
34 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren cidali milliye iştirak edip muhtelif cephelerde veya dahili isyanların itfasında bilfiil hizmet ederek fevkalâde yararlık gösterenlerin takdirname veya bir derece terfii suretiyle taltiflerine ve bunları idare eden Müdafaai Hukuk Reis ve âzalariyle mücahit ve mücahidelere İstiklâl Madalyası itasına dair teklif ve lâyihai kanuniye münasebetiyle.
5 89 332:335 338:339 342:344
35 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Zabitandan arzu edenlerin sınıfı muvazzafa nakilleri hakkındaki teklifin reddine dair Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası münasebetiyle.
5 89 363:364
36 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Muallimin ve talebenin askerlikten tecilleri hakkındaki Kanuna 3 madde ilâvesiyle medarisi ilmiye talebesinin de tecillerine dair Konya Mebusu Naim Hâzım Efendi ve rüfekasının teklifi kanunisi münasebetiyle
5 90 394 397
37 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1316,1317 tevellütlü telgraf muhabere memur ve muavinlerinin hizmeti fiiliyei askeriyelerine dair lâyiha ve teklifi kanuniler münasebetiyle.
5 91 419:420
38 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Menteşe Mebusu Esad Efendinin, Aydın ve Menteşe sahillerine taarruzda bulunan Yunan korsanlarına karşı ne gibi tedabir ittihaz edildiğine dair sualine cevabı
5 91 411:413
39 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Askeri Tekaüt Kanununun 38 nci maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye münasebetiyle.
5 93 482
40 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Konya Mebusu Naim Hazım Efendinin, muallimlik eden zabitanın terfi ve terfihleri için ne düşünüldüğüne dair sualine cevabı.
5 95 563
41 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Cebelibereket Mebusu Avni Beyin, Ordu mensubini olup da Harekâtı Milliyeye iştirak etmiyenler hakkında tatbik edilecek mukarreratın ikmal edilip edilmediğine dair sualine cevabı.
5 96 606:607
42 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Mücadelei Milliyede şehidolan gönüllü ve Kuvayi Milliye zâbitan ve efradı ailelerine maaş tahsisi hakkındaki Kanun dolayısiyle.
5 96 626
43 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin Kayseri'deki mensucat fabrikasının başka mahalle nakli esbabına dair Müdafaai Milliye Vekâletlerinden suali ve Vekil Kâzım Paşanın tahriri cevabı.
6 109 251
6 114 498
44 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Dahiliyei Vekâleti Bütçesi münasebetiyle.
7 10 331:334 338:339
45 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Türkiye Seyrisefain İdaresinin 1340 senesi Bütçesi münasebetiyle.
7 16 731:733
46 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Muş Mebusu Osman Kadri Beyin Mektebi Harbiye ve Tıbiyei Askeriyeden 16 Kânunuevvel 1339 tarihinde ikmali tahsil edenlere yüzellişer lira itasına tereddüdedildiğine dair sual takririne Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşanın tahriri cevabı.
7 17 831
47 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Maliye Vekâleti Bütçesi münasebetiyle.
7 20 1035
48 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Bahriye Vekâleti bütçesi münasebetiyle.
8 21 7
49 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Müdafaai Milliye Vekâletinin 1339 senesi nidematı umumiyesi için sarfına mezuniyet verilmiş olan 47.751.224 lira yetmişbeş kuruşluk tahsisata zamimeten 2.660.000 liranın avans olarak sarfına mütedair kanun lâyihası münasebetiyle.
8 44 1047:1049
50 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle.
8 22 35 40:44 46 48:49
51 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Askeri Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesi mülhak bütçesi kanun lâyihası münasebetiyle.
8 23 69:71 81 83 85:86
52 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun maddelerinin müzakeresi münasebetiyle.
8 41 879
53 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Ziraat Bankasının hazinedeki matlubatının tasfiyesi için Muvazenei Umumiye Kanununa onbeş ve onaltıncı olarak iki madde ilâvesine dair kanun münasebetiyle.
8 43 1008
54 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : İcra Vekilleri Heyetinden umumi istizah münasebetiyle.
10 3 95:98
55 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Etibbai Askeriyenin neş'et ve sureti terfihlerine dair Kanun münasebetiyle.
10 7 255
56 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : İstiklâl madalyası ile taltif Kanunun birinci maddesinin tadiline dair kanun münasebetiyle.
10 7 240:241
57 Söz Alanlar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1340 senesi bütçesinin fusul ve mevaddı muhtelifesine tahsisatı munzamma itasına dair kanun münasebetiyle.
10 11 368:370
58 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar KAZIM PAŞA (KAZIM ÖZALP) (KARESİ (BALIKESİR)) (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Abdullah Beyin; Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 5,118,121 nci maddelerini muaddil kanunun üçüncü maddesinin tatbikinden ne netice istihsal edildiğine ve saireye dair suali ve Müdafaai Milliye Vekilinin yazılı cevabi tezkeresi.
11 19 41
11 27 278:279