E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Muhtacini zürraa tevzian tohumluk ve çift hayvanatı ve alâtı ziraiye verilmek için tahsisat itasına dair Kanun münasebetiyle.
2 18 95:97
2 19 111:112 126 130 135:136
2 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : 1339 senesi ikinci altı aylık Tahsisat Kanunu münasebetiyle.
2 25 259
2 27 330:342 356:357
2 28 382:383 387:388
2 29 401:403 406:408 411:416 418:420
3 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Teşkilatı hazariye dolayısıyla açıkta kalacak olan erkân, ümera ve zabitan ile memurini ve mensubini askeriyeye 1339 senei maliyesi nihayetine kadar tam maaş ve tahsisat itasına dair Kanun münasebetiyle.
2 31 503:504 508 510
2 32 520:527
4 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Terhis olunan ihtiyat zabitanına tahsisat itasına dair Kanun münasebetiyle.
2 38 751:752 755
5 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : İstanbul Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Konya Ovasındaki sulama sahasının bakımsızlığına dair sualine cevabı.
4 65 132:134
6 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Niğde Mebusu Hazım Beyin, vapurla seyahat eden memurinin harcırah ve yevmiyelerine dair sualine cevabı.
4 65 131:132
7 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Orta tedrisat muallimleri hakkındaki kanun layihası münasebetiyle.
4 65 138:140
8 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Antalya Mebusu Reşit Efendinin, Düyunu Umumiyedeki seyyiat ve suiistimalata ve Yunanlı memur istihdamına dair sualine cevabı.
4 66 175
9 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Müşterek Encümenin, Divanı Muhasebat azalıkları namzetleri hakkında mazbatası münasebetiyle.
4 69 267
10 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : 1340 bütçesinin Kanunusani iptidasından müzakeresine başlanması hususundaki Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri münasebetiyle.
4 71 332:333
11 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Ertuğrul Mebusu Halil Beyin, Menhubat Komisyonuna verilecek ücurata dair sualine cevabı.
4 71 336:337
12 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Malmüdurlüklerinin Maliye Vekâletince tayini hakkındaki layihai kanuniye münasebetiyle.
4 71 347
13 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Ağnam rüsumunun Nisanda cibayeti hakkında tanzim edilecek nizamnameye dair Maliye Vekâletinden sual takriri ve Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin cevabı.
4 72 386
4 76 544:546
14 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Altın ve ufaklık para darbı hakkında bir karar istihsaline dair İcra Vekilleri Heyeti tezkeresi münasebetiyle.
4 72 395:396 399:400
15 Söz Alanlar HASAN FEHMİ BEY (HASAN FEHMİ ATAÇ) (GÜMÜŞHANE) (MALİYE VEKİLİ) : Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Efendinin, ağnam rüsumunun Nisanda cibayeti hakkında tanzim edilecek nizamnameye dair sualine cevabı.
4 76 544:546