E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Efradı ailesinin bir kısmını bilahare celbeden memurine muahharen celbettikleri efradı aileleri için harcırah hakkında Divanı Muhasebat Riyasetinden mevrut tezkere ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası münasebetiyle.
15 72 251:255
2 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Tütün muamelatının sureti idaresini tayin eden ahkâma dair kanun layihası ile tütün ve sigara kâğıdının inhisar tahtında idaresi hakkında olup, evvelce takdim kılınan kanun layihasında icra kılınan tadilat hakkında kanun layihası münasebetiyle.
15 72 247
15 78 481:486
3 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin, inhisar dolayısiyle tüccar yedinde kalacak kibritler hakkında sualine şifahi cevabı.
15 74 317:320
4 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : İnşası muharrer Yenişehire muktazi arazi ile sıhhati umumiyei beldeyi siyaneten tefcir ve teşçiri iktiza eden bataklık ve merzagi mahallerin istimlâki hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle.
15 78 476:478
5 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : 1341 senesi Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası münasebetiyle.
16 81 27
16 82 39
16 83 84
16 85 135:136 150
16 88 237:238 242 248:249
16 89 271 273:278 281:282
17 91 3:5 7 9 10 11
17 96 139:142 145 155:157
17 97 174 181:183
17 98 203:206 208:214
17 99 221:225 229 231:232
17 101 298 306 313:316 324
18 102 10:12
18 103 49:53
18 105 131
6 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin; Avrupa'dan ithal edilmekte olan ayakkabıların altı ne olursa olsun gümrüklerimizde ayakkabı gibi muamele görmesine dair takriri münasebetiyle.
16 81 29
7 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Ankara İstiklâl Mahkemesi Müddei Umumisi intihabı münasehetiyte.
16 84 97
8 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Münhal olan Reisi Saniliklere intihap olunan azadan Âbidin ve Âlim Beylerden inhilâl eden âzalıklara münasiplerinin intihabı münasebetiyle.
16 86 168
9 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Tütün muamelatının sureti idaresini tayin eden ahkâma dair ve tütün ve sigara kâğıdının inhisar tahtında idaresi hakkında evvelce takdim olunan kanun layihasında tadilat icrası hakkında kanun layihaları münasebetiyle.
16 86 165:166
10 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Seyrisefain Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 senesi bütçesi hakkında kanun layihası münasebetiyle.
17 91 26:27
11 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Seyrisefain Müdüriyeti Umumiyesinin sureti idaresine dair kanun layihası münasebetiyle.
17 91 29:30
12 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin; Donanma Cemiyetinin ilga ve emvali menkule ve gayri menkulenin müsaderesi hakkında olup; elyevm mevkii meriyette bulunan 6 Nisan 1335 tarihli kararnamenin Meclis Ruznamesine ithaliyle bir karar ittihaz olunmasına dair takriri münasebetiyle.
17 94 95:96
13 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Muvazenei Maliye Encümeninin Anadolu Demiryollarının mübayasına ve Müdüriyeti Umumiyesinin teşkilât ve vazaifine müteallik 22 Nisan 1340 tarihli Kanuna bir zeyl ilâvesi veya mezkur kanunun tefsiri hakkında teklifi kanunisi münasebetiyle.
17 98 197:198 201
14 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Bazı mahallerde 1340 senesi mahsulâtından aşarın ilgası hakkındaki kanuna tevfikan, vergi alındığına dair suali ve Maliye Vekili Hasan Beyin cevabı.
17 99 216:218
15 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Konya Mebusu Refik Beyin; bazı mahallerde 1340 senesi mahsulâtından, aşarın ilgası hakkındaki Kanuna tevfikan vergi alındığına dair suali ve Maliye Vekili Hasan Beyin şifahi cevabı.
17 99 217:218
16 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi ve rufekasının; 28 Şubat 1340 tarihli Tedrisatı İptidaiye Kanununun tefsiri hakkında takriri ile Kastamonu Mebusu Halit Beyin aynı Kanunun birinci maddesinin tadiline dair teklifi kanunisi münasebetiyle.
17 100 269:270
17 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Efradı ailesinin bir kısmını bilahara celbeden memurine, muahharan celbettikleri efradı aileler için harcırah itası iktiza edip etmediğinin tefsiri münasebetiyle.
18 103 58:59
18 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Yeniden üç milyon liralık madeni ufaklık meskukat darbı hakkında kanun layihası münasebetiyle.
18 104 83 84
19 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin; İstanbul Limanı Transit Antrepolarının şeddi hakkında verilen emre dair sualine cevabı.
18 105 116:117
20 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Sevkıyat efrad ve küçük zabitanına verilecek yevmiyelar hakkındaki Kanunun tefsirine dair tezkere münasebetiyle.
18 106 179
21 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Osmanlı Bankasının imtiyaz müddetinin temdidi hakkında kanun layihası münasebetiyle.
18 108 363:366
22 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Karesi Mebusu Ali Şuuri Beyin; mahsulâtı arziye vergisinin mükerreren istifası suretiyle yapılan takibatın izalesi için ne gibi tedbirler ittihaz olunduğuna dair suali münasebetiyle.
19 16 254:258
23 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Malatya Mebusu Sabıkı Lütfi Beyin; İttihat ve Terakki Cemiyetine ait emvali menkule gayrimenkulenin idarei hususiyelere dev-rolunması hakkındaki kanun münasebetiyle.
19 16 259
24 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Zabitai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu muvakkatinin 7 nci,18. ve 19. maddelerinin tadili hakkında kanun layihası münasebetiyle.
20 18 13
25 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Mesai Kanunu lâyihası münasebetiyle.
20 22 92:93
26 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Ereğli-Karadere şimendifer hattının inşası ve işletilmesi hakkındaki 16 Kanunusani 1341 tarihli Kanunun ilgası ile mezkûr hattın geniş hatta tahvili ve Nafıa Vekâletince Ereğli ile Ankara arasında inşa ve işletilmesine dair Kanun münasebetiyle.
20 23 101:102
27 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin; henüz ticaret muahedesi aktedilmemiş olan memleketlerin muhaveratından alınacak rüsum ile icabında mukabelei bilmisil icrasına dair teklif münasebetiyle.
20 23 100
28 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumi Kanununun birinci maddesinin ve Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Beyin, aynı maddenin ve Trabzon Mebusu Süleyman Sırrı Beyin aynı maddede muharrer «Sabit ve mü-tehakkik» tabirinin tefsirine dair mazbata münasebetiyle.
20 24 138:141
29 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Altıncı Avans Kanununun sekizinci maddesinin tefsirine dair mazbata münasebetiyle.
20 27 192:195
30 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Bâzı devairin senei halliye bütçelerine tahsisatı munzamma ilâvesi ve muhtelif fasıl ve maddeleri arasında münakale icrası hakkındaki mazbata münasebetiıyle.
20 28 213 214 221 222
31 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Gazete ve kitap kâğıtları ile matbaa alât ve edevatının gümrük resminden muafiyetine mütedair Kanunun 1342 senesi Martından itibaren ilgası hakkındaki mazbata münasebetiyle.
20 30 259:260
32 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Elyevm mevkii tedavülde bulunan evrakı nakdiye yerine evsafı kanuniyeyi haiz olmak ve aynı miktarda bulunmak üzere yeni evrakı nakdiye ihracı hakkındaki kanun layihası münasebetiyle.
20 33 299:303 305:307
33 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Ecnebi sefarethaneler mensubinine vukubulan mevaridatın mumaileyhinin temsil eyledikleri memleketlerce Türkiye Cumhuriyeti memurini mümasiline ifa edilmekte olan mütekabil muamele veçhile muafen imran hakkındaki layiha münasebetiyle.
21 36 41:43
34 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Gaziantep Mebusu Remzi Beyin; borsada yapılan iştira muamelesinde vaki olan yolsuzluk hakkındaki suali münasebetiyle. Gümrüklerce saati mesai haricinde istihdam edilen memurine Gümrük Kanunu mucibince verilecek ücreti mesaiye dair Kanun münasebetiyle.
21 36 33
35 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Türkiye dahilinde piyango keşidesinin münhasıran Tayyare Cemiyetine ait olmasına dair teklif münasebetiyle.
21 38 81 82
36 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 45. maddesinin tefsirine lüzum olmadığına dair mazbata münasebetiyle.
21 39 118:121
37 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Ecnebi tebaasına ait tekaüt maaşatının kemafissaluk tediyesi hakkındaki kanun münasebetiyle.
21 40 132:134
38 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Muvazenei Umumiye dahilinde bulunan devair için tedariki muktazi kâğıt vesaire bilcümle kırtasiyenin sureti mubayaası hakkındaki kanun münasebetiyle.
21 40 130
39 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : 14 Şubat 1327 tarihli Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvakkatinin bazı mevaddının tadili hakkındaki kanun münasebetiyle.
21 40 137:142
40 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Tedeyyün Kanunu münasebetiyle.
21 41 164
41 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : 3 Nisan 1340 tarihli Mahsup Kanununun bazı maddelerinin tadili ve temdidi ahkâmı hakkındaki Kanun münasebetiyle.
21 42 185 187:194 198
42 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Petrol inhisarı hakkındaki Kanun münasebetiyle.
21 45 253 254 256:259
43 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Türk Tayyare Cemiyetinin posta müraşalatı ücuratından muaf tutulan müessesat meyanına ithali hakkındaki Kanun münasebetiyle.
21 45 249:250
44 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Hayvanatı ehliye hakkındaki kanun münasebetiyle.
21 46 277:279
45 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Emvali gayrimenkulenin muamelatı tasarrufiyesinde tapu senedatı ile kayıtlarına alâkadaranın fotoğraflarının ilsak olunmasına dair Kanun münasebetiyle.
21 47 299:300
46 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Kazanç Vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle.
21 47 303:318
22 48 4 7:8 10:16 19 24 26 27
22 49 37:41 45:51
22 50 62:70
22 51 78:79 87:92 94:96
47 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : İnhisarı Dühan Kanunu muvakkati ile 26 Şubat 1341 tarih ve 558 No. lu Tütün idarei Muvakkatası ve Sigara Kâğıdı inhisarına mütedair Kanunun temdidi ahkâmı hakkındaki Kanun münasebetiyle.
22 52 105
48 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Umumi İstihlak Vergisi Hakkındaki Kanun münasebetiyle.
22 52 112:113
49 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : 11 Kânunusâni 1339 tarih ve 295 No. lu Kanunun altıncı maddesine bir zeyl ilâvesine dair teklifin reddi hakkındaki mazbatalar münasebetiyle.
22 53 138:140
50 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Ankara Hukuk Mektebinde müderris olan mebuslara maaş verilip verilmeyeceğinin tefsiri hakkındaki mazbata münasebetiyle.
22 55 171
51 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Isparta Mebusu Mükerrem Beyin; İstanbul Harikzedegân Apartmanlarının Tayyare Cemiyetine terk ve tahsisi hakkındaki teklifi münasebetiyle.
22 59 269:270
52 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Ziraat makinelerinde istimal olunan mevaddı müştaile ve yağlarla ziraatta müstamel mevad ve müstahzaratı kimyeviyenin gümrük ve istihlak ve belediye resimlerine dair mazbata münasebetiyle.
22 59 271:273
53 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Arade-Dayarbekir-Ergani demiryolu inşaatının tevfiki hakkındaki kanun münasebetiyle.
22 61 319:322
54 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : 1341 senesi Muvazenei Umumiyesine dahil devair bütçelerine tahsisatı munzamma itasına dair Kanun münasebetiyle.
22 62 332 360 361
55 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Seyrisefain İdaresinin 1826 senesi bütçesi münasebetiyle.
22 63 381:383 393
56 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Ankara Şehremanetine 1.750.000 lira ikrazı hakkında kanun münasebetiyle.
23 65 27:30
57 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Mübadeleye gayri tabi eşhastan metruk olup muhacir ve mübadillere âdiyen iskân veya tefviz suretiyle verilen emvalin istirdatedilmemesi hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle.
23 67 81:83
58 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Beyin; ormanlardan çıkarılacak kereste ve mahrukatın muamelei resmiyesinin ormanlarda ikmal edildikten sonra her yerde serbest nakil ve imrar edilmesi hakkındaki teklifi kanunisi münasebetiyle.
23 69 138
59 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rüfekasının, umum memurin kanunu teklifi ve memurin kanun lâyihası münasebetiyle.
23 71 181:182
23 72 229
23 73 254 256:258
60 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Demir ve kömür madenlerini işletmek ve dört senede sarf edilmek üzere Ticaret Vekâletine 18 milyon lira tahsisat itası hakkındaki kanun layihası münasebetiyle .
23 71 172 173
61 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : İspirto ve meşrubatı inhisarı hakkındaki kanun münasebetiyle.
23 74 281:282 285:288
62 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Harp kazançları vergisi kararnamesinin sekizinci fıkrasının tefsirine dair mazbata münasebetiyle.
23 75 301 302
63 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Mart-Mayıs ve Haziran-Ağustos aylarına mahsus birinci ve ikinci raporları takdim kılındığına dair mazbata münasebetiyle.
23 77 346:348
64 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu münasebetiyle.
23 78 357:369 372:378
23 79 390:406
23 80 415 417:421
65 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : İdarei Hususiye ve Şehremanetleri Sıhhiye memurlarının nasp ve azil, tebdil ve terfilerinin ciheti aidiyetleri hakkındaki kanun münasebetiyle.
23 80 428 431:434
66 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu mucibince azil ve naspları vilayata mevdu maliye memurlarından bazılarının doğrudan doğruya Vekâletçe tayinleri hakkındaki Kanun münasebetiyle.
24 82 28:37
67 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin; Ankara şehrinde 1924 senesinden mukaddem edilmiş olan müsakkafattan her sene tahakkuk eden vergilerinin bir misli derecesinde ayrıca belediye vergisi tahakkuk ettirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle.
24 83 60
68 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : İstanbul ve tevabii Balıkçılar Muavenet Sandığı hakkında kanun münasebetiyle.
24 92 237:238
69 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Sıtma Mücadelesi Kanunu münasebetiyle.
24 92 245:247
70 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Antalya Mebusu Rasih Beyin; Tütün İnhisar İdaresinde vaki olduğu gazetelerde mevzuubahis edilen suiistimal hakkında suali münasebetiyle.
25 94 21:23
71 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : 1926 senesi Muvazeaei Maliye Encümeni Kanunu lâyihası münasebetiyle.
25 99 123:131 136
72 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Malatya Mebusu Mahmut Nedim Beyin; istihlâke mahsus defterlere pul ilsakı meselesinde bayi ve müşterinin müştereken mesul tutulmaları hakkında takriri münasebetiyle
25 103 311 313
73 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Emlak-Eytam Bankası hakkındaki dayihai kanuniye münasebetiyle.
25 104 324:326 328 330:332
74 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Demiryolları İnşaat ve İşletme Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 senesi bütçesi münasebetiyle.
25 107 499
75 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 senesi bütçesi münasebetiyle.
25 107 495 497
76 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Umumi İstihlak Vergisi Hakkındaki Kanunun ikinci maddesine bir fıkra tezyiline dair kanun layihası münasebetiyle .
25 107 501
77 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Orman mahsulatından alınacak mahsulatı arziye vergisi hakkındaki kanun layihası münasebetiyle.
25 109 592
78 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Gümrük Kanununa bazı mevad tezyili hakkındaki kanun münasebetiyle.
26 114 102:103
79 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Gümrük Kanununun bazı mevaddının tadili hakkındaki kanun münasebetiyle.
26 114 94:97
80 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Islahı hayvanata ve ıslahı teksiri hayvanatı ehliye ve koşu cemiyetleri, koşu müsabakası ve sergileri ve halissüddem arap hayvanatına mahsus silsilename hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle.
26 114 91
81 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (MALİYE VEKİLİ) : Ormanlardan çıkarılacak kereste ve mahrukatın muamelei Tesmiyesinin ormanlarda ikmal edildikten sonra her yerde serbest nakil ve imrar edilmesi hakkındaki teklifi kanunisi münasebetiyle.
26 114 122