E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (İKTİSAT VEKİLİ VE MALİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Birtakım şirketlerle akdedilen ihtilâfnamelerin Meclise sevk edilmediğine dair şifahi sual takriri ve Maliye Vekâleti Vekili Hasan Beyin cevabı.
3 49 249
3 54 412
2 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (İKTİSAT VEKİLİ VE MALİYE VEKALETİ VEKİLİ) : İpekli mensucattan tarifei umumiyedeki resmin 12 misli yerine 5 misli ahzi hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
3 49 260:262 266 267
3 54 415:416
3 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (İKTİSAT VEKİLİ VE MALİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Mübadele, İmar ve İskân Kanunu münasebetiyle.
3 50 300 302 304
4 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (İKTİSAT VEKİLİ VE MALİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Muhtacıni zürraa tohumluk olarak aynen veya bedelen ikraz olunmak üzere Ziraat Bankasının Hazinei Maliyedeki matlubatına mahsuben iki milyon lira itası hakkında kanun münasebetiyle.
3 51 333 335:338
5 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (İKTİSAT VEKİLİ VE MALİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Bolu Mebusu Mehmed Vasfı Efendi'nin ağnam tadadının Nisanda icrasına dair şifahi cevabı münasebetiyle.
3 54 413 414
6 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (İKTİSAT VEKİLİ VE MALİYE VEKALETİ VEKİLİ) : İzmir Mebusu Şükrü Beyin, şirketlerle akdedilen itilâfnamelerin Meclise sevk edilmediğine dair sual takririne şifahi cevabı.
3 54 412
7 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (İKTİSAT VEKİLİ VE MALİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Adliye Vekâletinin 1339 senesi bütçesine tahsisatı munzamına ilâvesine dair kanun münasebetiyle.
3 55 475:476 485
8 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (İKTİSAT VEKİLİ VE MALİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Menteşe Mebusu Şükrü Beyin, mahsulât ve ihracatın himayesine dair sual takririne şifahi cevabı.
3 55 440:442
9 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (İKTİSAT VEKİLİ VE MALİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Divanı Muhasebatın sureti intıhabına dair kanun münasebetiyle.
3 57 530:532
10 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (İKTİSAT VEKİLİ VE MALİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Ziraat Bankasının 1339 senesi Bütçe Kanunu münasebetiyle.
3 57 574:585
3 58 612:613
11 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (İKTİSAT VEKİLİ VE MALİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Ziraat Bankası hesabı katisinin biran evvel tanzimine dair takrir münasebetiyle.
3 58 615:616
12 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (İKTİSAT VEKİLİ VE MALİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Ziraat Bankası Müdürü Umumilik maaş ve muhassesatının sureti ifası hakkındaki tezkere münasebetiyle.
3 59 635
13 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (İKTİSAT VEKİLİ VE MALİYE VEKALETİ VEKİLİ) : İstanbul Mebusu Yusuf Akçura Beyle rüfekasının, Şark şimendifer amelesinin grevi hakkındaki suali münasebetiyle.
3 60 691:692
14 Söz Alanlar HASAN BEY (HASAN SAKA) (TRABZON) (İKTİSAT VEKİLİ VE MALİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Ziraat Bankası Müdürü Umumisine sarahati kanuniyeye muhalif olarak verilen maaş ve tahsisatı fevkalâde mecmuasının, hatayı vakıı tashihen Heyeti Vekileye tanzim ettirilmesi hakkında karar münasebetiyle.
3 60 695:696 700:701