E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar HAMDULLAH SUPHİ BEY (HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER) (İSTANBUL) (MAARİF VEKİLİ) : 1341 senesi Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası münasebetiyle.
15 70 169:175 189:193
15 71 200:202
16 88 251
16 89 270:272
17 97 178:179
2 Söz Alanlar HAMDULLAH SUPHİ BEY (HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER) (İSTANBUL) (MAARİF VEKİLİ) : Sivas Mebusu Rahmi Beyin; tamirat maksadiyle Ankara lisesinde yapılan tahribat vesaire hakkında Maarif Vekâletinden sualine cevabı.
15 75 351:352
3 Söz Alanlar HAMDULLAH SUPHİ BEY (HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER) (İSTANBUL) (MAARİF VEKİLİ) : Darülfünun Emanetinin 1341 senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
18 107 278:284
18 108 314:315 317 321:322