E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Başvekâlete tayin kılındığına ve teşkil ettirilen kabinenin tasdik buyurulduğuna dair Riyaseti Cumhur tezkeresi münasebetiyle.
10 11 375
2 Hükümet Programının Okunması ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Kendisi tarafından kurulan 3 üncü Hükümetin (Okyar Hükümeti) Programının okunması ve görüşülmesi münasebetiyle.
10 13 397:401 405:407
3 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Kendisi tarafından kurulan 3 üncü Hükümetin (Okyar Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle.
10 13 407:410
4 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin; Hidivvi Mısır Abbas Hilmi Paşa'nın Harbi Umumi esnasında harbiye veznesinden tiffizen para alıp almadığına dair suali münasebetiyle.
10 14 418:419
5 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Mısır Meclisi Mebusan ve Ayan Riyasetlerinden mevrut protesto telgrafları münasebetiyle.
10 14 417:418
6 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Zaptı sabık hakkında.
10 14 412
7 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; İstanbul'da tersane fabrikalarında çalışan amelenin yevmiyelerine ve müessesei mezkûrede sanat mektebi açılmasına dair sorusuna cevabı.
11 17 4:5
8 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Senei Maliye Evkaf bütçesinin altıncı faslının üçüncü maddesi ile faslı mahsusuna zamaim icrasına dair kanun layihası münasebetiyle.
11 18 26:27
9 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Ereğli'de mübadillere ait bulunduğundan envali metrukeden olması lazımgelen kömür ocaklarındaki hukuku hazinenin takip edilip edilmediğine ve 63 numaralı Rumbaki kömür ocaklarının ferağı muamelesinin sureti cereyanına dair suali münasebetiyle.
11 19 44
10 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Elyevm taharri veya derdesti ihale devresinde bulunan bilumum petrol ve neft ve müştekatı madenleri hakkında kanun layihası ve sabık Ardahan Mebusu Server Beyin petrol imtiyazlarının sureti itası hakkında teklifi kanunisi münasebetiyle.
11 21 125
11 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Kastamonu Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfekasının, Bahriye Vekâleti teşkiline dair teklifi kanunîsi münasebetiyle.
11 25 224:225 227
12 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; İstanbul'da defterdarda kâin feshane amelesinin yevmiye vesairesine dair suali münasebetiyle.
11 26 241
11 27 248:249
13 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Bozok Mebusu Avni Beyin, ihtilafatı düveliyenin hakem usulü ile halli hakkında Cenevre'de ittihaz olunan mukarrerata dair sualine cevabı.
11 27 250:251
14 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Bahriye Vekâleti teşkilatına dair Kastamonu Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfekasının teklifi kanunisi münasebetiyle.
11 28 289:290
15 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Ergani Mebusu Kâzım Vehbi ve Sivas Mebusu Halis Turgut Beylerin; Toksöz ve Oryant Niyuz gazetelerinin sed ve tatili esbabına dair suallerine cevabı.
11 31 354:357
16 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti Kanununa müzeyyel kanun layihası ve Kângırı Mebusu Talat Beyin turuku hususiye ve umumiyede amelei rnükellefe usulünün tatbikine dair kanun teklifi ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına ve amelei mükellefe usulünün tatbikine dair kanun teklifi ve İzmit Mebusu İbrahim Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeniyesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
12 37 166:167
17 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Bütçesine 7.321.588 lira 89 kuruşluk tahsisat ilâvesi hakkında ve yine 1340 senesi Muhasebatı Zatiye Bütçesine 120 000 lira tahsisatı fevkalâde itasına mütedair ve Müdafaai Millîye Vekâletinin senei mezkûre bütçesinde münakale icrasına dair Başvekâletten mevrut üç kıt'a kanun lâyihasiyle idare heyetinin Riyaseti Cumhur Bütçesine telgraf ücüratı namıyle açılan (A/16) faslına yirmi bin lira tahsisat ilâvesine dair teklifi kanunisi münasebetiyle.
12 38 219
18 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Kastamonu Mebusu Halit Beyin ecnebi mütehassıslar hakkında sualine cevabı.
12 38 193:196
19 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Harbi Umumi ve İstiklâl Muharebatında hayat ve mematı meçhul kalan efrat ve zabitanın miktarı ve zevceleri hakkında suali ve Müdafaa-i Milliye Vekili Ali Fethi Beyin cevabı.
12 40 287
12 41 329:331
20 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, Türk üserasının celbi için Rusya'ya gönderilen heyet hakkındaki Müdafaai Milliye Vekâletinden sualine cevabı.
12 41 328:329
21 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Kastamonu Mebusu Halit Beyin, Harbi Umumî ve İstiklâl Muharebatında hayat ve mematı meçhul kalan efrat ve zabitanın miktarı ve zevceleri hakkında cevapları.
12 41 329
22 Şifahi Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Kastamonu Mebusu Ahmet Mahir ve Hasan Fehmi Efendilerin Celâliye ve emsali vakfına ait dergâh ve tekkelerin sureti idaresine ve bu bapta ihzarı mutasavver lâyihai kanuniyeye dair suali ve Başvekil Ali Fethi Beyin cevabı.
12 42 361:363
23 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Şûrayı Askerinin Teşkilat vazaifi hakkında kanun layihası münasebetiyle.
12 42 363:369 375:379 385:387
24 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1339 senei maliyesi Haziran-Şubat aylarına ait Divanı Muhasebat raporları münasebetiyle.
13 44 37:38 40 56
13 46 99
25 Beyanat Ve Nutuklar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Başpapaz Arapoğlu Konstantin'in mübadeleye tabi tutulması dolayısıyla Yunan Hükümetinin gönderdiği protesto notası hakkında Beyanatı (13/1)
13 47 135:139
26 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Kütahya Mebusu Ragıp Beyle rüfekasının; Türkiye aleyhinde neşriyatta bulunan Rumca gazetelerin bila müddet tatili hakkında takriri münasebetiyle.
13 47 140
27 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası münasebetiyle.
13 49 195:201
13 51 249:252 260:262 265
13 54 366
14 61 217:218
28 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Süvari askerinin teşkilat ve vezaifi hakkındaki kanun layihası münasebetiyle.
13 52 291:295
29 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Aşarın ilgasiyle yerine ikâme olunacak vergi hakkındaki Kanun münasebetiyle.
14 56 10:11 17 19
30 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Ankara'da inşası takarrür eden mesalin ve mebani ile sair müessesat için Şehremanetine birbuçuk milyon lira ikrazına dair Kanun münasebetiyle.
14 64 328
31 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununa bir madde tezyili hakkındaki Kanun münasebetiyle.
14 64 319:320
32 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Şark vilayetlerinden bazılarında bir ay müddetle idare-i örfiye ilânı olunduğuna dair Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle.
14 64 306:309
33 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Ussatın Elâziz Kasabasından defi edildiğine dair Dahiliye Vekâletine Elâziz Ahzı Asker Kalem Riyasetinden mevrut telgraf münasebetiyle.
14 65 358
34 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Askeri Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi 1341 senesi Bütçe Kanununun mevkii meriyete vazına kadar ifa olunacak hidemat hâkkında Kânun layihâsı münasebetiyle
15 66 40
35 Söz Alanlar ALİ FETHİ BEY (ALİ FETHİ OKYAR) (İSTANBUL) (BAŞVEKİL VE MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKİLİ) : Müdafaai Milliye Vekâleti 1340 senesi bütçesine (240.100) lira tahsisatı munzamma itası hakkında kanun layihası münasebetiyle.
15 66 29