E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar FAHRİ BEY* (POSTA VE TELGRAF MÜDİRİ UMUMİSİ) : Posta Kanunu münasebetiyle.
1 12 364:366 399:400 414:415 429 434 435 445
2 16 11 48:51 54 149:150 162 171
2 Söz Alanlar ŞEMSEDDİN BEY* (EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ) : 1339 senesi Evkaf Vekâletinin ikinci altı aylık Avans Kanunu münasebetiyle.
2 30 437
3 Söz Alanlar CEMAL HÜSNÜ BEY* (ZİRAAT BANKASI UMUM MÜDÜR MUAVİNİ) : Ziraat Bankasının 1339 senesi bütçe kanunu münasebetiyle.
3 58 609
4 Söz Alanlar ŞEMSEDDİN BEY* (EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ) : Evkaf bütçesine faslı mahsus olarak ikiyüzellibin lira tahsisat ilavesine dair Kanun münasebetiyle.
3 60 712
5 Söz Alanlar ŞEFİK BEY (MAARİF MÜSTEŞARI) : Orta tedrisat muallimleri hakkındaki kanun layihası münasebetiyle.
4 62 58 69 136 137
6 Söz Alanlar FAHRİ BEY* (POSTA VE TELGRAF MÜDİRİ UMUMİSİ) : Telgraf ve telefon umurunun tensiki hakkındaki layiha münasebetiyle.
5 81 2 12 221:222 227:229 256 269:272 279 293 295 544
7 Söz Alanlar EFDALUDDİN BEY* (HAPİSHANELER MÜDİRİ UMUMİSİ) : Yeniden inşa edilecek hapishaneler masarifi için 1339 senesi Bütçesine üçyüz bin lira tahsisat konulmasına dair lâyiha ve mazbata münasebetiyle.
5 99 707
8 Söz Alanlar CEMAL HÜSNÜ BEY* (ZİRAAT BANKASI UMUM MÜDÜR MUAVİNİ) : Ziraat Bankasının 1340 senesi varidat ve masarifi hakkındaki kanun layihası münasebetiyle.
7 12 450
7 14 597 721 727
9 Söz Alanlar ASIM PAŞA* (ASKERİ FABRİKALAR MÜDİRİ UMUMİSİ) : Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumyesinin 1340 senesi mülhak bütçesi kanun layihası münasebetiyle.
8 23 73
10 Söz Alanlar ŞEMSEDDİN BEY* (EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ) : Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesi bütçesi münasebetiyle.
8 24 103 310 391 041
11 Söz Alanlar CEMAL HÜSNÜ BEY* (ZİRAAT BANKASI UMUM MÜDÜR MUAVİNİ) : İtibarı zirai cemiyetleri hakkında kanun layihası münasebetiyle.
8 43 996 1000:1001 1005
12 Söz Alanlar ALİ RIZA BEY* (ZİRAAT MÜDİRİ UMUMİSİ) : Pamuk mahsulüne arız olan haşaratın imhası hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
12 34 67
13 Söz Alanlar FAHRİ BEY* (POSTA VE TELGRAF MÜDİRİ UMUMİSİ) : 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle.
14 60 143 152 156
14 Söz Alanlar AKSEKİLİ HAMDİ BEY* (DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ TEMSİLCİSİ) : 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle.
14 61 219
15 Söz Alanlar ALİ RIZA BEY* (BAYTAR MÜDİRİ UMUMİSİ) : Islahı hayvanata ve ıslahı taksiri hayvanatı ehliye ve koşu cemiyetleri, koşu müsabakası ve sergileri ve halissüddem arap hayvanatına mahsus silsilename hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle.
16 81 10 86
16 Söz Alanlar ŞEMSEDDİN BEY* (EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ) : Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 senesi bütçesi hakkında kanun layihası münasebetiyle.
17 92 34:37 43 45 47 49 51 52 69
17 Söz Alanlar SÜREYYA BEY* (ZİRAAT VEKALETİ MÜSTEŞARI) : Vazifei memureleri haricinde emrazı sariyei hayvaniye mücadelesine memur edilecek memurini fenniye ve saireye verilecek yevmiyeler hakkındaki Kanun münasebetiyle.
19 12 177
18 Söz Alanlar ALİ RIZA BEY* (BAYTAR MÜDİRİ UMUMİSİ) : Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu muvakkatinin 7 nci,18. ve 19. maddelerinin tadili hakkında kanun layihası münasebetiyle.
20 18 15
19 Söz Alanlar SÜREYYA BEY* (ZİRAAT VEKALETİ MÜSTEŞARI) : Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rufekasının; damızlığa ve çifte elverişli hayvanatı bakariye vesairenin sureti muhafazası hakkındaki teklifi kanunileri münasebetiyle.
20 18 9 11
20 Söz Alanlar ŞEFİK PAŞA (MÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKALETİ MÜSTEŞARI) : Bazı devairin senei haliye bütçelerine tahsisatı munzamma ilavesi ve muhtelif fasıl ve maddeleri arasında münakale icrası hakkındaki mazbata münasebetiyle.
20 28 219
21 Söz Alanlar MİRALAY HALİS BEY (ORDU DAİRESİ REİSİ) : Hizmeti maksureye tabi muallimlerin dokuz aylık vazifei askeriyelerini iki sene zarfında ifa etmelerine dair teklif münasebetiyle.
21 36 36 38 39
22 Söz Alanlar HACI SELAHATTİN BEY* (TAPU MÜDİRİ UMUMİSİ) : Emvali gayri menkulenin muamelatı tasarrufiyesinde tapu senedatı ile kayıtlarına alâkadaranın fotoğraflarının ilsak olunmasına dair kanun münasebetiyle.
21 47 297
23 Söz Alanlar HACI SELAHATTİN BEY* (TAPU MÜDİRİ UMUMİSİ) : Hakkı karar ve senetsiz tasarrufat ile tashihi kayıt muamelatının sureti icrası hakkında kanun münasebetiyle.
24 84 75
24 Söz Alanlar RÜŞTÜ BEY* (EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ VEKİLİ) : Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 senesi bütçesi münasebetiyle.
25 107 486 487 493 494
25 Söz Alanlar ADİL BEY* (RÜSUMAT MÜDİRİ UMUMİSİ) : Gümrük Kanununa bazı mevad tezyilli hakkındaki Kanun münasebetiyle.
26 114 98:107
26 Söz Alanlar MİTHAT BEY* (ORMAN MÜDİRİ UMUMİSİ) : Ormanlardan çıkarılacak kereste ve mahrukatın muamelei resmiyesinin ormanlarda ikmal edildikten sonra her yerde serbest nakil ve imrar edilmesi hakkındaki teklifi kanunisi münasebetiyle.
26 114 118 120
27 Söz Alanlar BAHA BEY* (ORMAN MÜDİRİ UMUMİSİ) : Türkiye'de mevcut bilumum ormanların fenni usul ile idare ve işletmeleri hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
8 1 1062