E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Teklifler İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) : Malatya Mebusu İsmet Paşa ve rüfekası Ankara'nın Merkez-i Hükümet ittihaz edilmesine dair kanun teklifi (2/188)
2 34 598
2 35 618 665:670
2 Beyanat Ve Nutuklar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Meclisin Heyeti Vekileye ittifakı tam ile itimadı hakkında nutku.
3 44 103:104
3 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Heyeti Vekileye dair Riyaseti Cumhur tezkeresi münasebetiyle
3 44 103:104
4 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Garbi-Trakya'da ve Makedonya'da ahalii İslâmiyeye yapılmakta olan fecayie dair Hükümetten izahat talebini mutazammın takrir münasebetiyle
3 51 328:332
5 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Erzurum Mebusu Câzim Efendi ve rüfekasının, İstiklâl Mahakimi Kanununun 5. maddesinin tadiline dair teklifi kanunisinin şâyanı müzakere olmadığı hakkında Lâyiha Encümeni mazbatası münasebetiyle.
4 73 442:443
6 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : İstanbul'daki İstiklâl Mahkemesinin tatiline müsaade olunmasına dair İstiklâl Mahkemesi Riyasetinden mevrut telgraf münasebetiyle.
5 92 465
7 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Ziraat Vekâleti veya müstakil Ziraat Müdüriyeti Umumiyesi teşkili hakkında Kastamonu Mebusu Halid Bey'in teklifi kanunisi münasebetiyle.
7 4 116:120
8 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu Esasi Encümeni teklif ve mazbatası münasebetiyle
7 19 996:997
9 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : 1340 senesi Başvekâlet bütçesi münasebetiyle.
8 27 241:242
10 Beyanat Ve Nutuklar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Musul meselesi hakkında beyanatı.
9 45 5:20
11 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Menteşe Mebusu Esat Efendinin muhacirin muamelâtı ve İmar ve İskânı hakkında mübadele, İmar ve İskân Vekâletinden istihzah takriri münasebetiyle.
10 2 29
12 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Ordu müfettişlerince istifa edildiği halde devir ve teslim muamelesinin hitamına deyin iltihaktan alakonulduğu hakkında İstanbul Milletvekili Kâzım Karabekir Paşanın takriri ve bu meyanda Başvekâletten mevrud tezkere münasebetiyle.
10 2 22:23
13 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Başvekâlete Malatya Mebusu İsmet Paşanın intihap olunduğuna ve müşarünileyhin intihap eylediği vekillerin heyeti umumiyesinin Meclisi Âlinin tasvibine arz olunduğuna dair Riyaseticumhur tezkeresi ve Hükümete beyanı itimat olunması münasebetiyle
15 69 128:129
14 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Takriri sükûn hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
15 69 145
15 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Genç hadisei isyaniyesinin vaziyeti hazırası hakkında Meclisi Alinin tenvir olunmasına dair Sivas Mebusu Halis Turgut Beyin Başvekâletten sualine şifahi cevabı.
17 96 150:152
16 Beyanat Ve Nutuklar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Devletin siyaseti umumiyesi hakkında beyanatı.
19 5 60:64
27 3 25:27
17 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Bazı irticai tahrikat görülmesi üzerine, Erzurum vilâyeti dahilinde bir ay müddetle idarei örfiye ilân edildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle.
19 14 218
18 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Maraş Mebusu Abdülkadir Beyin; Başvekâletten ahvali dahiliye ve hariciye hakkındaki sualine cevabı
20 23 109:116
19 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Musul meselesi hakkında sual takriri ve Başvekil İsmet Paşa'nın cevabı.
20 28 201:202
20 Beyanat Ve Nutuklar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Mülga Meclisi Mebusandan müdevver olup berayı tetkik gönderilen iki kıt'a kanun lâyihasının iadeten takdim edildiğine dair tezkere münasebetiyle
27 3 25:27
21 Söz Alanlar İSMET İNÖNÜ (MUSTAFA İSMET İNÖNÜ) (MALATYA) (BAŞVEKİL) : Takriri Sükûn Kanununun iki sene müddetle temdidi hakkında kanun layihası münasebetiyle.
30 39 6:8