E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar İSMAİL SAFA BEY (İSMAİL SAFA ÖZLER) (ADANA) (MAARİF VEKİLİ) : Bozok Mebusu Süleyman Sırrı ve Ahmet Hamdi beylerin, Yozgat Darülmualliminin şeddi esbabına dair sual ve istizah takrirleri münasebetiyle.
2 20 144:145 147
2 28 366:373
2 Söz Alanlar İSMAİL SAFA BEY (İSMAİL SAFA ÖZLER) (ADANA) (MAARİF VEKİLİ) : Tarik bedelâtı nakdiyesi hakkındaki üç kanun lâyihası münasebetiyle.
2 39 812:813
3 Söz Alanlar İSMAİL SAFA BEY (İSMAİL SAFA ÖZLER) (ADANA) (MAARİF VEKİLİ) : Mazulin ve mütekaidin evlâtlarının mektep ücretleri hakkında bir karar ittihazına dair takrir münasebetiyle.
3 43 82
4 Söz Alanlar İSMAİL SAFA BEY (İSMAİL SAFA ÖZLER) (ADANA) (MAARİF VEKİLİ) : Hini İşgalde Fransızların Adana'da zapt ve müsadere ettikleri emval ve eşya bedelinin Adana Ziraat mektebinin ikmal ve ıslahına sarfı hakkındaki karar münasebetiyle
3 49 253:254
5 Söz Alanlar İSMAİL SAFA BEY (İSMAİL SAFA ÖZLER) (ADANA) (MAARİF VEKİLİ) : Denizli Mebusu Müfid Beyin, maaş alamıyan bâzı mahaller iptidai mektepleri muallimlerinin grev ilân ettikleri hakkındaki sual takririne cevabı münasebetiyle.
3 52 349
6 Söz Alanlar İSMAİL SAFA BEY (İSMAİL SAFA ÖZLER) (ADANA) (MAARİF VEKİLİ) : İstanbul Mebusu Akçuraoğlu Yusuf Beyin, mekâtibi iptidaiye ve taliyede okutturulmakta olan tarih derslerine dair sual takriri münasebetiyle şifahi cevabı.
3 56 497
7 Söz Alanlar İSMAİL SAFA BEY (İSMAİL SAFA ÖZLER) (ADANA) (MAARİF VEKİLİ) : Malatya Mebusu Reşid Ağa'nın, Besni kazasındaki ibtidai mektebinin bu sene ilga edilip edilmediğine ve muallimlerinin maaşatının verilmediği esbabına dair sualine cevabı.
5 87 254:255
8 Söz Alanlar İSMAİL SAFA BEY (İSMAİL SAFA ÖZLER) (ADANA) (MAARİF VEKİLİ) : Muğla Mebusu Şükrü Bey'in, mülhak bütçeden maaş alan memurin çocuklarından leyli liselere kabul edilenlerinin ücretli tedrisiyelerine dair sualine cevabı.
5 87 252
9 Söz Alanlar İSMAİL SAFA BEY (İSMAİL SAFA ÖZLER) (ADANA) (MAARİF VEKİLİ) : Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Bey'in, Ankara'da yapılmaya başlanmış olan çift mekteplere dair sorusuna cevabı.
5 87 252:254
10 Söz Alanlar İSMAİL SAFA BEY (İSMAİL SAFA ÖZLER) (ADANA) (MAARİF VEKİLİ) : Karahisarı Sahip Mebusu Ruşen Eşref Bey'in, Galatasaray Lisesinde senei dersiye ortasında tatbik edilen 4 maddelik hususun izahı hakkındaki sualine cevabı.
5 88 288:290