E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar İHSAN BEY (İHSAN ERYAVUZ) (CEBELİBEREKET (ADANA)) (BAHRİYE VEKİLİ) : Bolu Mebusu Muammer Vasfi Efendinin; Yavuz zırhlısının tamirinden sarfinazar edildiğine dair gazetelerde görülen neşriyat hakkındaki sualine cevabı.
14 58 68:69
2 Söz Alanlar İHSAN BEY (İHSAN ERYAVUZ) (CEBELİBEREKET (ADANA)) (BAHRİYE VEKİLİ) : 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle.
16 86 174:180 182
3 Söz Alanlar İHSAN BEY (İHSAN ERYAVUZ) (CEBELİBEREKET (ADANA)) (BAHRİYE VEKİLİ) : Divanı harplerden sadır olan idam hükümlerinin sureti infazı hakkında bir kararı tefsiri ittihazına dair Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle.
16 90 310
4 Söz Alanlar İHSAN BEY (İHSAN ERYAVUZ) (CEBELİBEREKET (ADANA)) (BAHRİYE VEKİLİ) : Memleketin bahren temini müdafaası maksadiyle tedarik olunacak vasaiti bahriye için bu seneden itibaren takarrür edecek seneler zarfında mukassaten tediye olunmak üzere ondört milyon yüzkırkbeşbin liranın bahriye bütçesinin faslı mahsusuna ilâvesi hakkında Kanun lâyihası münasebetiyle.
17 93 71
5 Söz Alanlar İHSAN BEY (İHSAN ERYAVUZ) (CEBELİBEREKET (ADANA)) (BAHRİYE VEKİLİ) : Seferde bulundukları müddet esnasında bahriye zabitanına taamiye itası hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
18 109 461:462
6 Takrirler (önergeler) İHSAN BEY (İHSAN ERYAVUZ) (CEBELİBEREKET (ADANA)) (BAHRİYE VEKİLİ) : Ve Avni Paşa Cebelibereket Vilayetinin Islahiye kazasında zir Ziraat Bank Şubesinin küşadı temenniyatına dair.
22 55 167
7 Söz Alanlar İHSAN BEY (İHSAN ERYAVUZ) (CEBELİBEREKET (ADANA)) (BAHRİYE VEKİLİ) : 1926 senesi Muvazenei Maliye Encümeni Kanunu lâyihası münasebetiyle.
25 107 477:478