E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
38 126 240:242
2 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de12 Eylül 1992 tarihinde düşen Ereğli Demir-Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
41 18 361:363
3 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozito uygulamalarına ilişkin sorusu münasebetiyle
41 18 367:369
4 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı,
48 45 81:90
5 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi ve 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
48 45 81:90
6 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu,3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin513 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
53 74 340:342 356:358
7 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL ATASOY (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Yatağan Termik Santralı için alınan kararlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
57 89 454:455
8 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL ATASOY (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Milletvekilli Necdet Yazıcı'nın, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Karabük Demir-Çelik ve Ereğli Demir-Çelik İşletmelerinin özelleştirilmeleri konularına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
70 27 228:230
9 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL ATASOY (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Bartın Milletvekili Hasan Akyol'un, Karabük Demir-Çelik İşletmelerinin çalışanları ve Karabük halkının karşılaşacağı ekonomik sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
71 35 352:353
10 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Uzmanlarca Hazırlanan Raporları Dikkate Almadan Millî Menfaatlerimizi ve İç Barışı hiçe Sayarak Karabük Demir-Çelik Fabrikalarını Kapatmaya Yöneldiği İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi münasebetiyle
71 36 594:601
11 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
72 41 470
12 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 44 Arkadaşının;T.E.K. ile Aktaş Elektrik A.Ş. Arasında İmzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesini, Danıştay Tarafından İptal Edilmesine Rağmen, Uygulamaya Devam Ederek Çalışanların ve Devletin Mağduriyetime Neden Olduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi münasebetiyle
72 43 667:672
13 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
76 59 531:542 550
14 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL ATASOY (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Afşin-Elbistan Termik Santrallinin özelleştirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
79 77 359:362
15 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL ATASOY (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Afşin-Elbistan Termik Santrallinin özelleştirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
82 87 15:19
16 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ticarî İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin sorusu münasebetiyle
82 88 126:128
17 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan-Botaş'ta yolsuzluk ve partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
82 88 116:118
18 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL ATASOY (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Afşin-Elbistan Termik Santralının bir firmaya devrine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
83 93 99:102
19 Gündem Dışı Konuşmalar VEYSEL ATASOY (ANTALYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin-Elbistan Termik Santralının satılmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
84 99 263:265