E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Ekonomi konusunda, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın önergeleri üzerine açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
2 19 174:181
2 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı Tansu Çiller'in, mal beyanıyla ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu münasebetiyle
3 29 115:117
3 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
6 49 25:27
4 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
6 49 54:58 62:63
5 Gündem Dışı Konuşmalar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Güneş Taner'in, Türk ekonomisinin bugünkü durumu ve alınması gereken acil tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
9 65 224:226
6 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında 7.5.1992 Tarih ve 3799 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 92 596:599
7 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarih ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
18 13 469
19 16 227:228
8 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
24 41 321:324
9 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
24 41 358:362 364:365