E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 19 215:220 226
2 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, birinci ve ikinci sınıf mükellefler için 1992 yılı defter tutma hadlerinin artırılması nedenine ilişkin sorusu münasebetiyle
2 23 558
3 Gündem Dışı Konuşmalar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, memur maaşlarına yapılan zam ve düşünülen yeni vergiye ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 23 527:528
4 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Küçük Çiftçilerin TC Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin Affına Dair Kanun Teklifi; Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in Küçük ve Orta Tarım İşletmelerinin (Küçük ve Orta Çiftçilerin) TC Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarına Tahakkuk Ettirilen Faizlerin Affına ve ödenmiş Olanların da İadesine İlişkin Kanun Teklifi; Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Küçük ve Orta Çiftçilere Verilen Ziraî Kredilerin Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 33 443:444
5 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, vergi borçları ile memurların TC Emekli Sandığına olan borçlarının affına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
3 35 552
6 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının .Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 36 38:46
4 38 175:178 185 194:196
7 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 39 233:234 252 258
8 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, yaş çay yaprağı alımlarında fiyat farkı verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu münasebetiyle
4 40 345
9 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın, vergi kaçırdığına dair basında çıkan beyanına ilişkin sorusu münasebetiyle
4 41 416
10 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Altmışbeş Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz ve Sakat Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 1.7.1976 Tarih ve 2022 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Münasebetiyle
4 45 675:676
11 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 46 10:28
12 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında 20.2.1992 Tarihli ve 3773 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 48 474:476 482
6 50 341:342 365:366 380:381
6 51 619:620 623
6 52 776:779
7 54 315:316
7 56 667:668
13 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
8 59 381:388
14 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Gelir Bütçesi münasebetiyle
8 60 462:468
15 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bulundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
9 69 413:415
16 Gündem Dışı Konuşmalar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, son günlerde yaşanan fiyat artışlarına, KİT ürünlerine yapılan zamlara ve şirket kurtarma işlemleriyle ilgili olarak basında yer alan haber ve yorumlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
9 69 368:370
17 Gündem Dışı Konuşmalar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Rize Milletvekili Mustafa Parlak'ın, 1992 yılı yaş çay alım kampanyasında açıklanan alım fiyatına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
12 81 15:18
18 Gündem Dışı Konuşmalar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Hazine arazilerinin ihale yoluyla satılması nedeniyle güç durumda kalan vatandaşların yaşadıkları sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
13 86 152:153
19 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Kanuna Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılması, Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerinde ödenen Fonların Birleştirilmesi; Gümrük Vergisi Hâsılatı Fon Payı Hâsılatının Dağılımı; 26.1.1967 Tarihli ve 827 Sayılı Kanun ile 31.10.1990 Tarihli ve 3675 Sayılı Kanunun, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayılı Kanunların Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
13 87 322:326 330:333 339:340 350:351 393 427
20 Gündem Dışı Konuşmalar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Güneş Taner'in, Türkiye'nin bugünkü ekonomik durumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
13 87 300:304
21 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
22 37 400 435 453 462 477
22 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve 1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı;Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
23 38 4:25
23 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
26 49 159:161
24 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
26 50 348:354
25 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Gelir Bütçesi münasebetiyle
26 51 533:541
26 Gündem Dışı Konuşmalar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesindeki tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 56 352:354
27 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
28 60 230
28 Gündem Dışı Konuşmalar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Ege ekici tütün piyasasında ilan edilen tütün fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
30 70 81:83
29 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisi ödemeyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin sorusu münasebetiyle
31 76 206:208
30 Gündem Dışı Konuşmalar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay-Kur Genel Müdürlüğündeki 1992 uygulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 81 249:251
31 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege tütün rekoltesine ilişkin sorusu münasebetiyle
32 81 311
32 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bazı Kamu Alacaklarının Hızlandırılması ile İlgili Kanunla Getirilen KDV ve Stopaj aflarına ilişkin sorusu münasebetiyle
33 85 228:231
33 Gündem Dışı Konuşmalar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Şırnak Milletvekili Selim Sadak'in, kapatılan Habur Gümrük Kapısı ve bölge halkının ekonomik sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 86 246
34 Gündem Dışı Konuşmalar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, ekonomideki son gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
35 99 304:308
35 Söz Alanlar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hızlandırılması ile İlgili Kanunun Uygulanmasına İlişkin Sorusu münasebetiyle
35 99 317:318
36 Gündem Dışı Konuşmalar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinin içinde bulundukları duruma ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
36 107 117:118
37 Gündem Dışı Konuşmalar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, tütün üreticilerinin ekonomik sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
36 110 255:257
38 Gündem Dışı Konuşmalar SÜMER ORAL (MANİSA) (MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI) : Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, tütün ekicilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
36 112 365