E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, Balkan ülkelerinden gelen göçmenler ve Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 14 486:487
2 Söz Alanlar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının 1990 yılına kadar hayalî ihracat yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, bu suretle yapılan ödemelerin usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğini ve geri istenilen paralardan ne kadarının tahsil edilebildiğini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ile Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk ve 28 arkadaşının, ihracatın dünkü ve bugünkü yapısı ile sorunlarını ve hayalî ihracat iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
2 26 676:677
3 Söz Alanlar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, devlet bakanlarından bazılarının mal beyanlarına esas teşkil eden son on yıldaki vergi beyannamelerine ve sahip oldukları şirketlerin 1.11.1991 tarihi itibariyle prim, vergi ve kredi borçları bulunup bulunmadığına ilişkin Devlet Bakanından- sorusu münasebetiyle
3 29 125:127
4 Gündem Dışı Konuşmalar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Hükümetin icraatlarının yanlışlığına, gazetelerde yayımlanan bazı haberlere ve yolsuzluk iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
4 40 325:327
5 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İleri sürmüş olduğu görüşden farklı görüşlerin kendisine atfolunması nedeniyle konuşması
5 46 105:106
9 66 297:298
6 Gündem Dışı Konuşmalar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İleri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşlerin kendisine atfolunması nedeniyle açıklaması
9 66 297:298
7 Söz Alanlar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İki İl, Dokuz İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 3 Arkadaşının Bir ti ve Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve Kars Milletvekilleri Zeki Nacitarhan ve Atilla Hun'un Bir ti Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
12 81 50
8 Gündem Dışı Konuşmalar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak, Sırbistan ve Bosna Hersek'e yaptıkları inceleme gezisine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
12 83 91:93
9 Gündem Dışı Konuşmalar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Avrupa Konseyi Asamblesinde ele alınan ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren konular üzerinde yapılan görüşmelere ve alınan sonuçlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
19 15 145:147
10 Gündem Dışı Konuşmalar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Güneydoğu Anadolu'da cereyan eden terör olayları ile Kuzey Irak'taki son gelişmelere ve Türkiye'nin kendisini ilgilendiren bölgesel sorunlar karşısında daha aktif bir politika izlenmesi gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
19 15 137:138
11 Söz Alanlar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
19 18 350:351
12 Söz Alanlar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Bati Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
21 28 44:45
13 Gündem Dışı Konuşmalar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Bosna-Hersek için camilerde toplanan paralara ve Sırplar tarafından yapılan katliamlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
21 30 244:246
14 Gündem Dışı Konuşmalar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Saraybosna'da yaşanan vahşete ve soykırımına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
22 34 103:105
15 Gündem Dışı Konuşmalar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Alparslan Tür keş'in, Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin almış olduğu karara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
22 34 98:100
16 Gündem Dışı Konuşmalar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Hırvatistan ve Bosna-Hersek Cumhuriyetlerine yapmış olduğu ziyarete ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 53 16:21
17 Gündem Dışı Konuşmalar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaptıkları temaslara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
28 61 288:290
18 Gündem Dışı Konuşmalar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın refakatinde Balkan ülkelerini kapsayan geziyle ilgili gözlem ve incelemelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 81 246:247
19 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın konuşmasında isminden bahsetmesi nedeniyle
32 81 300:301
20 Gündem Dışı Konuşmalar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, bir soruşturma önergesinin görüşüldüğü oturumda, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun yaptığı konuşmaya ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 85 213:215
21 Gündem Dışı Konuşmalar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Bosna-Hersek'teki Sırp Parlamentosunun Barış Planını reddetmesiyle doğan yeni duruma ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
35 100 354:355
22 Söz Alanlar ORHAN KİLERCİOĞLU (ORHAN SAFA KİLERCİOĞLU) (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ile Siyasi Parti Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 13 arkadaşının, Birleşmiş Milletlerde cereyan eden Kıbrıs müzakereleri, konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi ve Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının,Hükümetin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumu konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
36 111 293:298