E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi münasebetiyle
1 8 146:164
2 Meclis Araştırması Önergeleri NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Ve 31 arkadaşının, Öğretmenlerin içinde bulundukları sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını toplumda layık oldukları statüye kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1)
1 10 250:253
1 11 273:301
3 Meclis Araştırması Önergeleri NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Ve 30 arkadaşının, Ülkemizdeki özürlülerin problemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3)
1 13 428:430
2 24 584:609
4 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Ekonomi konusunda, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın önergeleri üzerine açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle, RP Grubu adına
2 19 129:141
5 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın dış politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle, RP Grubu adına
2 20 249:263
6 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : İç güvenlik sorunları konusunda, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ile 13 arkadaşının önergeleri üzerine açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle, RP Grubu adına
2 21 351:364
7 Meclis Araştırması Önergeleri NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Ve 38 arkadaşının, Tüketiciyi korumak ve kaliteli mal üretimini ve üreticisini teşvik etmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2)
1 13 426:428
2 22 432:453
8 Meclis Araştırması Önergeleri NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17)
3 28 17:19
9 Meclis Araştırması Önergeleri NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Ve 28 arkadaşının, Türk savunma sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23)
3 33 426:428
10 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (RP GENEL BAŞKANI) : RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşlerin kendisine atfolunması nedeniyle konuşması
5 46 56:59
11 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (RP GENEL BAŞKANI) : 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, RP Grubu adına
8 61 562:584
12 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (RP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUP BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
9 68 338:339
13 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin 30 Haziran 1992 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına; çokuluslu gücün yapısı, güce bağlı yabancı ülke silahlı kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve bu gücün amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya Bakanlar Kurulunun yetkili kılınmasına izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle, RP Grubu adına
14 89 196:206
14 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Anavatan Partisi Grubu adına Kütahya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mustafa Kalemli ve 137 arkadaşının, Kıbrıs ve Bosna-Hersek konuları başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle, RP Grubu adına
16 94 73:88
15 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, hükümetin, özellikle Şırnak olaylarında ve ülkede giderek tırmanan terör ve anarşiyi önlemede başarısız kaldığı iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle, RP Grubu adına
17 6 294:311
16 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve 1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı; Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, RP Grubu adına
23 38 53:70
26 52 637:653
17 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (RP GENEL BAŞKANI) : Türkiye Cumhuriyetinin sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatı münasebetiyle
34 93 251:254
18 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (RP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUP BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
34 94 292:295
19 Önergeler NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Ve 30 arkadaşının, Ülkemizdeki özürlülerin problemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin
34 95 355:376
20 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (RP GENEL BAŞKANI) : Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ile Siyasi Parti Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 13 arkadaşının, Birleşmiş Milletlerde cereyan eden Kıbrıs müzakereleri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi ve Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının,Hükümetin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumu konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle, RP Grubu adına
36 111 305:311
21 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (RP GENEL BAŞKANI) : Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ile Siyasi Parti Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 13 arkadaşının, Birleşmiş Milletlerde cereyan eden Kıbrıs müzakereleri, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Hükümetin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumu konularında Genel Kurulun 10.6.1993 tarihli 111 nci Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle, RP Grubu adına
36 114 504:510
22 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi münasebetiyle, RP Grubu adına
37 121 435:454
23 Meclis Araştırması Önergeleri NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Ve 31 arkadaşının, Öğretmenlerin içinde bulundukları sıkıntıların çareleri ve bu meslek mensuplarını toplumda layık oldukları statüye kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1)
41 13 4:61
24 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (RP GENEL BAŞKANI) : 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 1992 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, RP Grubu adına
46 38 46:60
49 54 566:580
25 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (RP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUP BAŞKANI) : TBMM'nin 74 ncü Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri
58 94 421:423
26 Önergeler NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : Ve 25 arkadaşının, İsrail'e yaptığı seyahat sırasındaki sözleri ve davranışları ile millî ve manevî değerlerimizi ve menfaatlerimizi haleldar ettiği iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/36)
71 33 219:221
27 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) : 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesin hesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 1993 Malî Yılı Kesin hesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile, 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesin hesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, RP Grubu adına
74 50 20:33
76 61 821:831
28 Önergeler NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (RP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUP BAŞKANI) : Ve Grup Başkanvekilleri Oğuzhan Asiltürk, Şevket Kazan ve Abdullatif Şener'in, tek yanlı verilen tavizlerle Türkiye'yi Gümrük Birliğine sokmaya çalışarak ülkeyi ekonomik bakımdan tahribe, siyasî bakımdan bağımsızlığını terke sürükledikleri iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/39)
81 83 49:51
29 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (RP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUP BAŞKANI) : TBMM'nin 75 nci Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
85 103 15:18
30 Söz Alanlar NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) (RP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUP BAŞKANI) : RP Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Tek Yanlı Verilen Tavizlerle Türkiye'yi Gümrük Birliğine Sokmaya Çalışarak Ülkeyi Ekonomik Bakımdan Tahribe, Siyasî Bakımdan Bağımsızlığını Terke Sürükledikleri İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi münasebetiyle
85 107 403:411