E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 38 arkadaşının, tüketiciyi korumak ve kaliteli mal üretimini ve üreticisini teşvik etmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 22 433:436
2 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 53 150:155 156:157
3 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
12 83 144:148
4 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Sanayi ve Ticaret Bakanının, kendisinin bakanlığı dönemine ait yanlış bilgiler vererek kamuoyunu yanılttığına iliş kin gündem dışı konuşması dolayısıyla
14 88 10:14
5 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
17 5 227:229
6 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Denizli Milletvekili M. Halûk Müftüler'in Dokumacı esnafının sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 10 204:205
7 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine ilişkin sorusu münasebetiyle
19 15 168:169
8 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğradıkları zarara ilişkin sorusu münasebetiyle
19 15 160:161
9 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç'ın, Ankara Saraçlar Çarşısında meydana gelen yangınla ilgili gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
19 16 209:210
10 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, çiftçi alacaktan ile üreticilerin içinde bulundukları sıkıntılı duruma ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
19 17 253:254
11 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
19 17 263
12 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen ve 30 arkadaşının, beyan ve icraatları ile Devleti zarara uğrattığı ve yaptığı atamalar ile görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
20 24 239:250
13 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy Hizmetler İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
21 28 37
14 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
25 48 724:730
15 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının Türkiye'deki etkilerini araştırmak ve halkı aydınlatmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi, Sosyal demokrat Halkçı PartiGrubu adına Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Çernobil faciasıyla ilgili gerçeklerin ve sorumlularının ortaya çıkarılması ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi, Ordu Milletvekili Refaiddin Şahin ve 24 arkadaşının, Çernobil faciasının Türkiye'deki etkilerini araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının verdiği zararların tespiti ve giderilmesi için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
27 56 366:369
16 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 49 arkadaşının, Fındık İhraç Fonunu düşürerek bazı çevrelerin haksız kazanç sağlamasına neden oldukları, bu suretle Devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı Tansu Çiller ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
28 59 164:168
17 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayi Bölgesine ilişkin sorusu münasebetiyle
28 60 240
18 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
29 63 30:31
19 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Fiskobirlikte hakları ellerinden alınmak istenen işçilere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
30 73 223:224
20 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacaklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin sorusu münasebetiyle
30 73 243
21 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Fiskobirlik ile öz Gıda-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
31 77 300:302
22 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayi İşletmecinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
35 96 26:27
23 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, bir gazetede yer alan SHP İstanbul il Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu münasebetiyle
38 127 368
24 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Taksan'a Devlet desteği yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
38 127 365:366
25 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Türk ekonomisindeki deri sanayiinin önemine ve İstanbul'daki deri sanayicilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
39 4 576:577
26 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, Trakya Bölgesindeki çiftçilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
40 6 17
27 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tarif tarafından yapılan pamuk alımlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
40 11 330
28 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, kasıtlı ve kanunsuz tasarruflarda bulunarak partizanca tayinler yaptığı iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tabir Köse hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
43 28 348:355
29 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 52 297:298
30 Söz Alanlar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 22 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
58 91 104:107
31 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET TAHİR KÖSE (AMASYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, pancar üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem, dışı konuşması dolayısıyla
63 120 314:315