E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET KAHRAMAN (DİYARBAKIR) (DEVLET BAKANI) : Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabulünün 43. yıldönümü nedeniyle
1 13 405:407
2 Söz Alanlar MEHMET KAHRAMAN (DİYARBAKIR) (DEVLET BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 2 Arkadaşının; 16.10.1981 Tarih ve 2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Anayasa ve Plan ve bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
13 85 113
3 Söz Alanlar MEHMET KAHRAMAN (DİYARBAKIR) (DEVLET BAKANI) : Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam eden olağanüstü halin, 19.7.1992 günü saat 17.00'den itibaren dört ay süreyle yeniden uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
14 89 166:167
4 Söz Alanlar MEHMET KAHRAMAN (DİYARBAKIR) (DEVLET BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Cemal Özbilen ve 50 arkadaşının, bazı kamu iktisadî teşebbüslerine usulsüz ve keyfî harcama yaptırarak devleti zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunun 240.ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse ile Devlet Bakanları İbrahim Tez, Mehmet Kahraman ve Erman Şahin haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
14 91 362:364
5 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET KAHRAMAN (DİYARBAKIR) (DEVLET BAKANI) : İnsan Hakları Günü münasebetiyle
22 37 372:375
6 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MEHMET KAHRAMAN (DİYARBAKIR) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün kendisine sataşması nedeniyle
24 39 111:112
7 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET KAHRAMAN (DİYARBAKIR) (DEVLET BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinde ağır kış şartlarının meydana getirdiği heyelan ve can kayıplarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 54 175:176
8 Söz Alanlar MEHMET KAHRAMAN (DİYARBAKIR) (DEVLET BAKANI) : İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
28 58 61:63
28 60 249
9 Söz Alanlar MEHMET KAHRAMAN (DİYARBAKIR) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici 'nin, Kahramanmaraş İçme suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
29 63 37
10 Söz Alanlar MEHMET KAHRAMAN (DİYARBAKIR) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili M, Rauf Ertekin'in, Kütahya-Simav, Afyon,Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
29 63 43
11 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MEHMET KAHRAMAN (DİYARBAKIR) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın, Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ile Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın konuşmalarında, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmeleri nedeniyle
60 104 329