E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Haili Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutuklanan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
43 29 471:472
2 Söz Alanlar GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 12. maddesinde yer alan ecrirnısil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu münasebetiyle
43 29 459
3 Söz Alanlar GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teşkilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından-sorusu münasebetiyle
43 29 469
4 Söz Alanlar GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Silah Kapusuz'un, Karayel kırında yapım ve bakım işlerinde çalışan işçlilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
43 29 477
5 Söz Alanlar GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın Adana Belediye Sinyalizasyon Müdürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından-sorusu münasebetiyle
43 29 479
6 Söz Alanlar GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Simav İlçesinde orman tapulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin Orman Bakanından sorusu münasebetiyle
43 29 466
7 Söz Alanlar GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz-Ekonomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
43 29 462:464
8 Gündem Dışı Konuşmalar GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Bütçe Kanunu tasarısının Genel!Kurulda görüşülme şekil ve sürelerine ilişkin .gündem dışı konuşması dolayısıyla
44 30 19:20