E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ERMAN ŞAHİN (MUĞLA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu'nun 12.12.1991 tarihli 15. Birleşimde yaptığı, İstanbul'daki doğalgaz çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 16 594:597
2 Söz Alanlar ERMAN ŞAHİN (MUĞLA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, belediyelerce yapılan zamlara ilişkin sorusu münasebetiyle
3 32 356:358
3 Gündem Dışı Konuşmalar ERMAN ŞAHİN (MUĞLA) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Timur Demir'in, 12.2.1992 tarihli 35. Birleşimde yaptığı, Ankara'da EGO Genel Müdürlüğünce doğalgaz fiyatına yapılan zamların neden olabileceği sosyoekonomik sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
4 39 224:227
4 Gündem Dışı Konuşmalar ERMAN ŞAHİN (MUĞLA) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'un, Erzincan depremi nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
9 64 140:142
5 Söz Alanlar ERMAN ŞAHİN (MUĞLA) (DEVLET BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Cemal Özbilen ve 50 arkadaşının, bazı kamu iktisadî teşebbüslerine usulsüz ve keyfî harcama yaptırarak devleti zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240.ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse ile Devlet Bakanları İbrahim Tez, Mehmet Kahraman ve Erman Şahin haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
14 91 360:362
6 Söz Alanlar ERMAN ŞAHİN (MUĞLA) (DEVLET BAKANI) : Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli illerinde Vuku Bulan Deprem Afetine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 24 Arkadaşının 1992 Yılında Erzincan'daki Vergi Mükelleflerinden Vergi Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi, Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde İlave Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
16 97 376:378 395 397 399
7 Söz Alanlar ERMAN ŞAHİN (MUĞLA) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Kapısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticari ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla görüşme açılması münasebetiyle
20 22 123:126
8 Gündem Dışı Konuşmalar ERMAN ŞAHİN (MUĞLA) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Servet Turgut'un, Türkiye'de üstlenen Çekiç Güç'e ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
21 31 323:324
9 Gündem Dışı Konuşmalar ERMAN ŞAHİN (MUĞLA) (DEVLET BAKANI) : Nevşat özer'in, Marmaris ve Datça ilçelerinde meydana gelen sel taşkınlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
34 91 137:138
10 Söz Alanlar ERMAN ŞAHİN (MUĞLA) (DEVLET BAKANI) : Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
38 124 147:148 150 170
11 Söz Alanlar ERMAN ŞAHİN (MUĞLA) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık Toplu Konut Ortaklığı İdaresi Başkanlığının Tasvibe Sunulan 1989, Toplu Konut Fonunun 1990, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının1990 Yılları Bilanço ve Netice Hesaplarına Ait, 3346 Numaralı Kanunun 8. Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Raporu ve Bu Raporu-Yapılan İtiraz ile Komisyonun Görüşü münasebetiyle
40 12 407