E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ DİNÇER (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Tokat MilletvekiliAhmet Feyzi İnceöz ile İzmir Milletvekili Işın Çelebi'min İzmir'demeydana gelen sel felaketine ilişkin gündem dışı konuşmalarıdolayısıyla
96 25 471:475
2 Söz Alanlar ALİ DİNÇER (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : 23.7.1995 Tarihli ve 4123 Sayılı Tabiî Afetler Nedeniyle Meydana Gelen Hasarve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Maddeler İlavesi ile 7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolaylısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
98 33 135