E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
47 39 120:121
2 Söz Alanlar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Sayıştay Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
47 39 101:102
3 Söz Alanlar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Gümrük Müsteşarlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
47 41 368:374 379
4 Söz Alanlar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının, 1990yılına kadar hayali ihracat yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, bu suretle yapılan ödemelerin usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğini ve geri istenilen paralardan ne kadarının tahsil edilebildiğini, tespit etmek; Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk ve 28 arkadaşının, ihracatın, dünkü ve bugünkü yapısı ile sorunlarını ve hayali ihracat iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
51 62 120:122
5 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Genel Ekonomik Durum ile Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın 26 Ocak 1994 Devalüasyon Kararı ve Sonrasında Yapılan zamlara ilişkin 69 uncu Birleşimde yaptıkları gündem dışı konuşmalar dolayısıyla
53 70 64:69
6 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Devlet memurluğu sınavını kazanıp da, güvenlik soruşturması neticesinde atanması yapılamayanların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
53 70 75:76
7 Söz Alanlar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Gümrük Kanununun 65. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
53 70 96
8 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, gümrük Birliğine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
53 73 231:234
9 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle
53 74 326:328
10 Söz Alanlar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in. Merkez Bankasınca devalüasyon kararından önce piyasaya döviz sürülerek bazı çevrelere çıkar sağlandığı ve devletin zarara uğratıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
53 74 299:304
11 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Bartın Milletvekili Hasan Akyol'un, Karabük Demir-Çelik işletmelerinin kapatılması kararına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
57 86 35:39
12 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Petlas A.Ş.'nin kapatılacağı iddiasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
57 88 279:280
13 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Karabük-Demir-Çelik İşletmelerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
57 88 266:270
14 Söz Alanlar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin özlük Haklarının Yeniden Düzenlenmesine, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlanmalarına, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı,19.8.1972 Tarihli ve 1615 Sayılı, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkarılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
60 104 306:307
15 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bankacılık sektöründe yaşamam ekonomik krize ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
61 108 194:195
16 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde güvenlik güçlerinin operasyonları sırasında yakılıp yıkılan köyler bulunduğu iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
62 116 579
17 Söz Alanlar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38. maddesine göre doğrudan doğruya gündeme alınma önergesi münasebetiyle
63 119 237
18 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, üniversite öğretim üyelerinin içinde bulunduğu maddî sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
67 11 141:144
19 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, düşük ücret zammı nedeniyle memurların içinde bulundukları sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
70 26 130:134
20 Söz Alanlar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
70 30 506:507
71 32 195:196 199
71 37 685
72 39 120:122
21 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Gümrük Birliği Anlaşmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
71 36 482:486
22 Söz Alanlar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dümankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
73 44 40:41
23 Söz Alanlar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : DYP, ANAP, SHP ve RP Grupları adına Grup Başkan-vekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bosna-Hersek olayları konusunda araştırmacılar yaparak millî siyasetimizin uygulanmasında icra makamlarına destek sağlamak amacıyla ve Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Bosna-Hersek'te son günlerde yoğunlaşan Sırp saldırıları ve katliamları konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
73 46 182:184
24 Söz Alanlar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Cumhurbaşkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 51 66:69 73 78
25 Söz Alanlar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Gümrük Müsteşarlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
75 53 525:528
26 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, işsizlik sebebiyle büyük ölçüde göçün yaşandığı Sivas'ta, bazı kamu iktisadî kuruluşlarının kapatılacağı bazılarının da özelleştirileceği ve bu yüzden işsizliğin daha da artarak, sosyal ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalınacağı iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
78 68 17:20
27 Söz Alanlar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : 18.1.1954 Tarihli ve 6224 Sayılı Kanun ite 24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
78 73 458:460
85 106 283:285
28 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Ali Su'nun, Mersin-Magosa feribot hattının Taşucu-Girne olarak değiştirileceği söylentilerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
79 75 221
29 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, Hükümetin, özelleştirme uygulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
79 75 209:217
30 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, özelleştirme uygulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
80 80 160:162
31 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, yabancı bir şirkete satılan USAŞ'taki bazı uygulamalara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
80 81 274:277
32 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, TOFAŞ hisselerinin özelleştirilmesiyle ilgili ihaledeki usulsüzlük iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
83 92 18:23
33 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Erdemir'in özelleştirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
84 99 258:261
34 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir Metalürji Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
84 102 526:529
35 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in Petlas Lastik Fabrikasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
85 104 82:84
36 Söz Alanlar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : Telgraf ve Telefon Kanununa Bazı Ek Maddeler Eklenmesine, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
85 107 446:447 458
86 108 32 35:36 66 69 80:81 83 96 113 121
37 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ ŞEVKİ EREK (TOKAT) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili İ. Kaya Erdem'in, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kamuoyundaki itibar ve saygınlığına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
87 115 95:96