E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (MALİYE BAKANI) : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, ekonominin makro dengelerini bozduğu, sabit gelirlilerin aleyhine sonuçlar doğuracak politikalar uyguladığı iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
42 22 318:321
2 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (MALİYE BAKANI) : 3859 Sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve(B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
43 27 234:235
3 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (MALİYE BAKANI) : 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
46 38 6:15
4 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (MALİYE BAKANI) : 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı,
46 38 6:15
5 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (MALİYE BAKANI) : Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile,
46 38 6:15
6 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 52 336:338
7 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (MALİYE BAKANI) : Gelir Bütçesi münasebetiyle
49 53 418:419 462
8 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (MALİYE BAKANI) : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu,3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
50 55 84
50 56 296
9 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (MALİYE BAKANI) : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu,492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunu,7338 Sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
63 121 465
10 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (MALİYE BAKANI) : Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 44 Arkadaşının, Maliye Bakanlığının ve Devletin Malî Kaynaklarını Partizanca Kullanarak Siyasî Menfaat Sağladığı ve Siyasî Baskı Yaratmak Suretiyle, Görev ve Yetkilerini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemin Türk Ceza Kanununun 240. Maddesine Uyduğu İddiasıyla Maliye Bakanı İsmet Attila Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi münasebetiyle
72 43 688:691
11 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (MALİYE BAKANI) : 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesin hesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 1993 Malî Yılı Kesin hesap Kanunu Tasarısı Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
74 50 7:20
12 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ve 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
76 60 613:614 627
13 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (MALİYE BAKANI) : Kamu Personeli ve Emeklilerin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
78 72 336:338 349
14 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (MALİYE BAKANI) : İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan Yüzsüzler Hükümetin Akrabası başlıklı habere ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
82 91 341:342
15 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (MALİYE BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankayanın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ve söz konusu Kanundan yararlananlara ilişkin sorusu münasebetiyle
82 91 339
16 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (MALİYE BAKANI) : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
83 92 55:59
86 111 339 349
86 112 438
86 113 506:509 516:518
87 114 37:38 78
87 115 121
17 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (MALİYE BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri ve milletvekilleri yakınlarının bulunup bulunmadığı iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
83 94 224
18 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (MALİYE BAKANI) : 4061 Sayılı 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A)ve ( işaretli Cetvellerde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
96 23 389:390 392:393 406:407
19 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (MALİYE BAKANI) : 1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
96 25 510 518
97 26 31:32