E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda emisyon hacminde genişlemeye yol açan ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve bunlar için DÇM ve garantisiz ticarî borçların rolünü tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
16 19 188:191
2 Gündem Dışı Konuşmalar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, dış borçlarımızdaki gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 18 153:156
3 Söz Alanlar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 26 Arkadaşının, , enflasyon ve hayat pahalılığının ekonomik ve toplumsal yaşamda yarattığı sorunları ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 20 286:293
4 Söz Alanlar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 27 arkadaşının, dış borçlarımızın 1984-1987 döneminde artmasının nedenlerimi, bu artışın ekonomik, siyasal ve sosyal etkilerini ve konu ile ilgili olarak alınabilecek tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 20 259:265
5 Gündem Dışı Konuşmalar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Hükümetin 4 Şubatta aldığı ekonomik tedbirlerden sonra, 1988 Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile ortaya çıkacak tabloya ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 22 390:393
6 Söz Alanlar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, 6.11.1983 31.12.1987 tarihleri arasında hangi ülkelerden ne miktar borç alındığına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
2 22 430:432
7 Söz Alanlar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 10 arkadaşının, gelir ve refah dağılımındaki mevcut durumu ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 24 561:570
8 Söz Alanlar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 34 arkadaşının, bankacılık sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve Anadolu Bankasının Türkiye Emlâk Kredi Bankası ile birleşmesinden önceki durumunu ve hinleşmeden sonra ortaya çıkan sorunları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ile,
4 34 94:100
9 Söz Alanlar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 10 arkadaşının, bankacılık sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve Anadolu Bankasının Türkiye Em lâk Kredi Bankası ile hinleşmesinden önceki durumunu ve birleşmeden sonra ortaya çıkan sorunları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
4 34 94:100
10 Söz Alanlar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 48 344:349
11 Söz Alanlar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1988 Malî Yıllı Bütçesi ile, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 48 257:266
12 Söz Alanlar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1988 Malî Yıllı Bütçesi ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 48 298:306
13 Söz Alanlar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekonomik, mali ve toplumsal etkileri konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
10 63 295:299
14 Söz Alanlar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Kanunun, Bazı Maddelerinin değiştirilmesine, Geçici Maddeler Eklenmesine ve Bir Maddenin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu münasebetiyle
12 72 36:38 43:45
15 Söz Alanlar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili İrfan Demiralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki resmî ve özel bankalarda açılmış olan döviz tevdiat hesapları ve tüketim malları ithalatı konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
14 7 296:299
16 Gündem Dışı Konuşmalar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın pamuk üreticisinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
15 14 244:248
17 Gündem Dışı Konuşmalar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un Gebze'nin telefon meselesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
15 14 254:255
18 Söz Alanlar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
16 17 50:57
19 Söz Alanlar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 40 251:254
20 Söz Alanlar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 40 165:173 183:188
21 Söz Alanlar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 40 219:228
22 Söz Alanlar YUSUF BOZKURT ÖZAL (MALATYA) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, sonuçlarını ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
24 64 45:51