E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport vermeme uygulamasının ne zaman sona ereceğine ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
41 79 223
2 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, İstanbul-Tuzla'da 7.10.1988 tarihinde polisçe yapılan kontrol sırasında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
41 79 164:165
3 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET KEÇECİLER (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un bürokraside kadrolaşma hareketleri bulunduğuna ve partizanca davranıldığını ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
45 114 215:217
4 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET KEÇECİLER (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Aksaray valisinin tutum ve davranışlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
45 115 297:299
5 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli Yoncalı Köyünde 18 Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları ve olağanüstü hal uygulanan illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
47 2 79:80
6 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET KEÇECİLER (DEVLET BAKANI) : Tokat Milletvekili Kenan Süzer'in, petrol fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
48 7 127:130
7 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze-Çayırova'da kurulu Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu münasebetiyle
48 8 211
8 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu ilçeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ve araç-gereç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sorusu münasebetiyle
48 8 208
9 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, fındık ürünü taban fiyatına ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu münasebetiyle
48 8 206
10 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
48 9 256:259
11 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli tünde yapımları devam eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sorusu münasebetiyle
48 9 275:276
12 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu münasebetiyle
48 9 285
13 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüplerinin maç hasılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu münasebetiyle
51 38 347
14 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük-Safranbolu karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sorusu münasebetiyle
51 38 335
15 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında SHP Grubu adına konuşan Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun iddiası münasebetiyle
54 56 413:414
16 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET KEÇECİLER (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün Körfez krizi nedeniyle artan petrol fiyatları ve getirdiği sorunlara ilişkin
56 73 12:15
17 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam eden olağanüstü halin, 19.7.1991 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
61 122 173:179
18 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET KEÇECİLER (DEVLET BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in açıklanan hububat fiyatları ve üreticilerin durumu ile İçişleri Bakanlığının, Çanakkale Belediye Başkanı hakkındaki Danıştay kararını uygulamaması konularına ilişkin gündem dışı konuşması ve Çanakkale Belediye Başkanlığıyla ilgili kısmı dolayısıyla
61 127 446:447
19 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik İstikrar Tedbirleri Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
61 127 497:499 503:505