E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İsmail Cem in, gerçek dışı haber yayını tanımı ile ilgili tasarı konusunda gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 7 389:391
2 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Kapalı Cezaevine İlişkin sözlü sorusu münasebetiyle
2 17 133:134
3 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin in, olağanüstü hal ilan edilen illerde görev yapan hâkim ve savcılara ödenen tazminatın Olağanüstü Hal Bölge Valisi tarafından tespit edildiği iddiasına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
2 17 137:138
4 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Bakanlar Kurulunun ve bakanların TBMM tarafından denetlenmesi yollarına işlerlik kazandırılmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 23 480:481
5 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : 6.1.1982 Tarihli ve 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 26 125:126
6 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 26 106:107
7 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : 2253 Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 27 173:176 178 180
8 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 41 341:343
9 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Sivas Milletvekili Mükerrem Taşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, 298 sayılı Seçimken Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifli ve Anayasa ve İçişleri komisyonları raporları münasebetiyle
5 43 482:487 489
5 44 529:530 545
10 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa Bir ek Madde ilave edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
5 44 587:590
11 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi
7 46 110:111
12 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 46 110:111
13 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ve Adalet Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 50 541:553 559:565 569:572
14 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Yargıtay Başkanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 50 599:601
15 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Kars Milletvekilli Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hükümlülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan haksız ve insanlık dışı uygulamalar konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
10 63 317:322
16 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı M akidelerin in ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 49. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
10 64 398:402 406:407 417
17 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
10 65 440
18 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 1117 Sayılı Küçükleri Muzur Neşriyatları Koruma Kanunu, 5680 Sayılı Basın Kanunu ile 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
11 67 89:93
19 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanın Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
11 71 376:378 383
20 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Adalet Teşkilatını Güçlendirire Fonu Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
12 72 70:72 81
21 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve Kastamonu Milletvekili Murat Başeskioğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
12 73 246:248
22 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : 4 İl ve 4 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı, Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün Aksaray Adıyla Bir ti ve Aksaray İlinde 10 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz ve 67 Arkadaşının Kırıkkale İlçesinde Yeşilkırıkkale Adı ile Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
29 102 255:256
23 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi ve 71 arkadaşının, ceza ve tutukevlerindeki olaylara karşı gereken ilgiyi göstermediği, Eskişehir Özel Tip Ceza ve Tutukevindeki tutuklu ve hükümlülerin Aydın Ceza ve Tutukevine nakli sırasında gerekli tedbirleri almayarak tutuklu ve hükümlülerden ikisinin ölümüne, pek çoğunun da yaralanmasına neden olduğu ve gelişen olaylar karşısında seyirci kaldığı iddialarıyla Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
31 9 316:326
24 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Başbakanlık makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde makama vekâlet edilemeyeceğine ilişkin usul görüşmesi münasebetiyle
33 25 163:165 168
25 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 45 233:234
26 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
37 51 143:152 164:169
27 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Yargıtay Başkanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
37 51 185:186 189:190
28 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, uluslararası sözleşmelere Hükümetin ve Kamu görevlilerinin uyması zorunluluğuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
39 63 41:43
29 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Ankara Barosunun, Devlet Güvenlik Mahkemelerindeki duruşmalara bir hafta süreyle girmeme kararına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
39 64 94:96
30 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
40 68 40:42 52:53
31 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
40 74 327:328
32 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, emniyetçe gözetime alınan yurttaşlarımızın avukatlarıyla görüşmelerine çıkarılan engellere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
41 79 133:134
33 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
42 90 175:176
34 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
42 92 316:318 320:326
35 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
42 92 336:337
36 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
42 93 385:387
43 96 67 77:78
37 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1. Maddesinin değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
43 101 359 363:364
38 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türk Ceza Kanununun 141,142, 163. maddelerinin halen yürürlükte bulunmasına ve uygulama şekillerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 103 422:424
39 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 arkadaşının, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
44 104 29:30 53
44 105 97
40 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 15 Arkadaşının.22.4.1983 Tarihli 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
45 115 312
41 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Körfez krizi nedeniyle, karayolu nakliyecilerinin zararları ve sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
48 4 8:9
42 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler olarak anılanların hangi nedenlerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Danıştay kararına rağmen bu kişilerin görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
48 8 186:188
43 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/k Maddesinin Kaldırılmasına ilişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
49 15 125
44 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasının ve bu ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin sorusu münasebetiyle
49 20 364
45 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, ölüm cezalarının infazıyla ilgili Hükümet adına yapılan açıklamalara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
49 21 398:400
46 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili M. Ali Eren'in, insan Hakları Derneği genel kurulundan sonra üç yurttaşın gözaltına alınmalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
50 28 416:417
47 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Sağmalcılar Cezaevi Mümessil Savcısı Niyazi Fikret Aygen'in, İstanbul'da teröristlerce şehit edilmesine; cezaevi tüzüğüne ve bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin
51 33 108:112
48 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 sayılı Borçlar Kanununun 83. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
51 33 137
49 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun,Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Arkadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
51 36 239
50 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Gümüşhane Milletvekili Ülkü Gökalp Güney, İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu Teklifi ve Adalet ve Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
51 42 507:508
51 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının önlenmesi için 6 Mayıs1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
55 62 112
52 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75. Maddesinin Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5. Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
55 62 126:128
53 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca, Bir Daha Görüşülmek Üzere Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
55 63 164:167
54 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, devlet güvenlik mahkemelerinde bazı uygulamalara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
55 65 257
55 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
55 65 274:275
56 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım ve 23 arkadaşının, kararsız ve basiretsiz tutumu ile ülkemizdeki terör olaylarının kaygı verici boyutlara yükselmesinde, sorgulamalarda insanların ölmesinde ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki olayların meydana gelmesinde pay sahibi olduğu ve bu olaylar karşısında acze düştüğü iddiasıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
58 95 74:80
57 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
59 106 237:239 243:244 250 257 267:268 289 307:311 339 400:401
58 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Adlî Personel ile Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporları münasebetiyle
60 114 143
59 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
61 124 327:329 335:336