E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, kuraklık ve çiftçimizin içinde bulunduğu duruma ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
25 82 354:355
2 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kredi Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ncü sırasındaki mamuller için yapılacak ödemelerin yüksek tutulmasının nedenlerini ve söz konusu tebliğden kimlerin yararlandığını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
25 82 375:377
3 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki mevcut kalkınma göstergelerini tespit etmek ve yeni bir kalkınma politikası belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
28 97 244:245
4 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Altıncı Beş Yıllık (1990-1994) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 104 5:12 64:69
30 106 159:167
30 107 243:246 331:332 336 346:347
5 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin korunması için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
31 8 263:265
6 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 16 arkadaşının, Hükümetçe izlenen yabancı sermaye politikasını iktisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyutlarıyla incelemek ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 11 138:143
7 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 47 215:217
8 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 47 179:186 190:192
9 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada öncelikli yörelerin sorunlarını gidermek amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konuda uygulanacak politikayı tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
41 82 342:345
10 Gündem Dışı Konuşmalar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, esnaf ve sanatkârların sorunları ile yüksek enflasyon ve bunların toplumda yaratabileceği bunalıma ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
45 115 290:292
11 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesindeki iki adet devlet üretim çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddialarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
48 6 97:100
12 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
52 46 395:398
13 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
53 47 26:31
14 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanunun 1 ve 5 nci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 44 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında İSİ Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
56 73 40:41
15 Gündem Dışı Konuşmalar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Körfez krizinin Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimize etkileri ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
56 75 101:103
16 Gündem Dışı Konuşmalar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in artan hayat pahalılığı ve son zamlar ile Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün devam eden hayat pahalılığı ve 1991 Ocak ayı fiyat artışlarına ilişkin gündem dışı konuşmalar dolayısıyla
56 77 170:173
17 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim ve 10 Arkadaşının, Para ve Kredi Kurulunun (88/1) Sayılı Tebliğinin 43 ncü Sırasındaki Mamuller tein kapılacak ödemelerin Yüksek Tutulmasının Nedenlerini ve Söz Konusu Tebliğden Kimlerin Yararlandığını Tespit Etmek Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
56 80 314:315
18 Gündem Dışı Konuşmalar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Isparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, Türkiye'nin ekonomik sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
56 83 417:420
19 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanunun 1 ve 5 nci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 44 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişiklik yapılması hakkında 304 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
57 85 80:81
20 Gündem Dışı Konuşmalar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, şubat ayı fiyat artışları ve hızlanan hayat pahalılığına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
57 90 203:205
21 Gündem Dışı Konuşmalar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin doktora tezine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
58 100 283:285
22 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt ve 22 arkadaşının, 6.3.1991 tarihli ve 3701 numaralı Kanunun bazı maddelerinin uygulanmasına dair Cumhurbaşkanlığı istemini işleme koyarak Anayasayı ağır derecede ihlal ettiği iddiasıyla Başbakan Yıldırım Akbulut hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
60 113 63:64