E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 30 arkadaşının, TRT Kurumunda Anayasanın 133. Maddesine aykırı olarak geliştiği iddia edilen kadrolaşma hareketine karşı kayıtsız kaldığı iddiasıyla Devlet Bakanı Adnan Kahveci hakkında gensoru açılması münasebetiyle
15 10 80:82 96
2 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağlamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
27 88 188:192
3 Gündem Dışı Konuşmalar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, iplik ve dokuma sanayiinin sorunlarına ilişkin, 7.6.1989 günlü gündem dışı konuşması dolayısıyla
29 100 36:38
4 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 827 Sayılı Rıhtım Resmi Kanununun, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun, 79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat,Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması, 3074, 2985, 3238 ve3294 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
29 101 102:103
5 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sistemindeki sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ile
32 13 228:234
6 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu bankalarının içinde bulundukları sorunları, bu konuda alınacak tedbirleri ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 13 228:234
7 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 34 arkadaşının, siyasî tercih ve takdirleri doğrultusunda hazırlattığı kararnamelerle bazı kamu iktisadî kuruluşlarını yabancılara sattığı, satışlardan elde edilen kaynakları Meclis denetiminden uzak olan fon idaresine kullandırdığı, satışlarda izlenen yöntemler ile satış koşullarını ilgililer hakkında cezaî sorumluluğu gerektirecek kanıtları ve yolsuzlukları içerdiği iddialarıyla Başbakan Turgut Özal hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 16 435:443
8 Gündem Dışı Konuşmalar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, yeni açıklanan memur maaş artış oranlarının karşısında kifayetsizliği ve memurların sıkıntılarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 17 476:477
9 Gündem Dışı Konuşmalar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İhracat Rejimi Kararnamesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 19 6:12
10 Gündem Dışı Konuşmalar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün 1989 yılı ekim ayı tüketici ve toptan eşya fiyatları artışı ile, yıllık enflasyonun ulaşacağı miktarın ekonomimize etkilerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 27 229:236
11 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
34 36 78:85
12 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kütahya Sümerbank Keramik Fabrikasına ilişkin sorusu münasebetiyle
34 39 240:241
13 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat hesaplarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
34 39 223:225
14 Gündem Dışı Konuşmalar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, yaş sebze ve meyve ithalatına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
34 42 334:338
15 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yıh Kesinhesabı münasebetiyle
36 46 128:140 146:150
16 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 31 arkadaşının tarım ürünlerinin ithalatının serbest bırakılmasına dair ithalat rejimi kararının, tarım sektörünü zaafa uğratacağı, bazı ithalatçı firmaları tekel durumuna getireceği ve ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğratacak tarımda da dışa bağımlılığı pekiştirecek iddialarıyla Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
41 77 29:38
17 Gündem Dışı Konuşmalar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt'ın trafik kazaları ve trafik anarşisine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
44 108 281:285
18 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, ABD Başkanı George Bush'un sözde Ermeni soykırımı ile ilgili açıklamasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
44 108 274:277
19 Gündem Dışı Konuşmalar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Merkez Bankası tarafından uygulamaya konulduğu açıklanan parasal programın başarı şansı ve üç aylık uygulama sonuçlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
44 109 302:309
20 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşebbüslerinin ülke ekonomisine katkısı bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan nedenler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
45 116 349:357
21 Gündem Dışı Konuşmalar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, silahsızlanma görüşmeleri ve Türkiye'nin durumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
50 23 10:13
22 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesin hesabı münasebetiyle
53 47 57:66 71:73 75
23 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik derecesini ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
56 77 178:182
24 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 23 arkadaşının, uyguladıkları yanlış politikalar sonucunda Türk Tarımını ve Türk çiftçisini aşılması gittikçe imkânsızlaşan bir darboğazın içine soktukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
59 104 73 76:84
25 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 20 arkadaşının, uyguladıkları ekonomik politikalarla ülkeyi kronik enflasyona mahkûm ettikleri,sanayileşmeyi durdurdukları, ekonominin geleceğini ipotek altına soktukları, ekonomide istikrarsızlığı ve belirsizliği egemen kıldıkları, bölgelerarası gelişmişlik farkını büyüttükleri, gelir ve vergi adaletini bozdukları, çalışma barışını engelledikleri ve orta direği yok ettikleri iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
60 113 84:92